ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جوادی نژاد، معصومه ذاکری مقدم ، سمانه احمدی، مریم طهماسوند، خاطره سیلانی، (1397). تاثیر زمان ثبت نوار قلب بیمار دچار درد قفسه سینه در هنگام مراجعه به بخش اورژانس بر عوارض و بروز مرگ، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 7(3)، 68-75. magiran.com/p2067414
Mohammad Javadinejad, Masoumeh Zakeri Moghaddam , Samaneh Ahmadi, Maryam Tahmasvand, Khatereh Seylani, (2018). Impact of door-to-ECG time on morbidity and mortality of patients with chest pain referred to emergency department, Cardiovascular Nursing Journal, 7(3), 68-75. magiran.com/p2067414
محمد جوادی نژاد، معصومه ذاکری مقدم ، سمانه احمدی، مریم طهماسوند، خاطره سیلانی، تاثیر زمان ثبت نوار قلب بیمار دچار درد قفسه سینه در هنگام مراجعه به بخش اورژانس بر عوارض و بروز مرگ. فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 1397؛ 7(3): 68-75. magiran.com/p2067414
Mohammad Javadinejad, Masoumeh Zakeri Moghaddam , Samaneh Ahmadi, Maryam Tahmasvand, Khatereh Seylani, Impact of door-to-ECG time on morbidity and mortality of patients with chest pain referred to emergency department, Cardiovascular Nursing Journal, 2018; 7(3): 68-75. magiran.com/p2067414
محمد جوادی نژاد، معصومه ذاکری مقدم ، سمانه احمدی، مریم طهماسوند، خاطره سیلانی، "تاثیر زمان ثبت نوار قلب بیمار دچار درد قفسه سینه در هنگام مراجعه به بخش اورژانس بر عوارض و بروز مرگ"، فصلنامه پرستاری قلب و عروق 7، شماره 3 (1397): 68-75. magiran.com/p2067414
Mohammad Javadinejad, Masoumeh Zakeri Moghaddam , Samaneh Ahmadi, Maryam Tahmasvand, Khatereh Seylani, "Impact of door-to-ECG time on morbidity and mortality of patients with chest pain referred to emergency department", Cardiovascular Nursing Journal 7, no.3 (2018): 68-75. magiran.com/p2067414
محمد جوادی نژاد، معصومه ذاکری مقدم ، سمانه احمدی، مریم طهماسوند، خاطره سیلانی، (1397). 'تاثیر زمان ثبت نوار قلب بیمار دچار درد قفسه سینه در هنگام مراجعه به بخش اورژانس بر عوارض و بروز مرگ'، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 7(3)، صص.68-75. magiran.com/p2067414
Mohammad Javadinejad, Masoumeh Zakeri Moghaddam , Samaneh Ahmadi, Maryam Tahmasvand, Khatereh Seylani, (2018). 'Impact of door-to-ECG time on morbidity and mortality of patients with chest pain referred to emergency department', Cardiovascular Nursing Journal, 7(3), pp.68-75. magiran.com/p2067414
محمد جوادی نژاد؛ معصومه ذاکری مقدم ؛ سمانه احمدی؛ مریم طهماسوند؛ خاطره سیلانی. "تاثیر زمان ثبت نوار قلب بیمار دچار درد قفسه سینه در هنگام مراجعه به بخش اورژانس بر عوارض و بروز مرگ". فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 7 ،3 ، 1397، 68-75. magiran.com/p2067414
Mohammad Javadinejad; Masoumeh Zakeri Moghaddam ; Samaneh Ahmadi; Maryam Tahmasvand; Khatereh Seylani. "Impact of door-to-ECG time on morbidity and mortality of patients with chest pain referred to emergency department", Cardiovascular Nursing Journal, 7, 3, 2018, 68-75. magiran.com/p2067414
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال