ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی ناصری مقدم، حسن بیات، محمد حسین امینی فرد، فرید مرادی نژاد، (1398). تاثیر تنش های خشکی و شوری بر رشد، گلدهی و برخی از ویژگی های بیوشیمیایی گیاه نرگس (Narsicuss tazetta L.)، نشریه علوم باغبانی، 33(3)، 451-466. magiran.com/p2067461
A. Naseri Moghadam, H. Bayat, M.H. Aminifard, Farid Moradinezhad, (2019). Effect of Drought and Salinity Stress on Growth, Flowering and Biochemical Characteristics of Narsicuss tazetta L., Journal of horticulture science, 33(3), 451-466. magiran.com/p2067461
علی ناصری مقدم، حسن بیات، محمد حسین امینی فرد، فرید مرادی نژاد، تاثیر تنش های خشکی و شوری بر رشد، گلدهی و برخی از ویژگی های بیوشیمیایی گیاه نرگس (Narsicuss tazetta L.). نشریه علوم باغبانی، 1398؛ 33(3): 451-466. magiran.com/p2067461
A. Naseri Moghadam, H. Bayat, M.H. Aminifard, Farid Moradinezhad, Effect of Drought and Salinity Stress on Growth, Flowering and Biochemical Characteristics of Narsicuss tazetta L., Journal of horticulture science, 2019; 33(3): 451-466. magiran.com/p2067461
علی ناصری مقدم، حسن بیات، محمد حسین امینی فرد، فرید مرادی نژاد، "تاثیر تنش های خشکی و شوری بر رشد، گلدهی و برخی از ویژگی های بیوشیمیایی گیاه نرگس (Narsicuss tazetta L.)"، نشریه علوم باغبانی 33، شماره 3 (1398): 451-466. magiran.com/p2067461
A. Naseri Moghadam, H. Bayat, M.H. Aminifard, Farid Moradinezhad, "Effect of Drought and Salinity Stress on Growth, Flowering and Biochemical Characteristics of Narsicuss tazetta L.", Journal of horticulture science 33, no.3 (2019): 451-466. magiran.com/p2067461
علی ناصری مقدم، حسن بیات، محمد حسین امینی فرد، فرید مرادی نژاد، (1398). 'تاثیر تنش های خشکی و شوری بر رشد، گلدهی و برخی از ویژگی های بیوشیمیایی گیاه نرگس (Narsicuss tazetta L.)'، نشریه علوم باغبانی، 33(3)، صص.451-466. magiran.com/p2067461
A. Naseri Moghadam, H. Bayat, M.H. Aminifard, Farid Moradinezhad, (2019). 'Effect of Drought and Salinity Stress on Growth, Flowering and Biochemical Characteristics of Narsicuss tazetta L.', Journal of horticulture science, 33(3), pp.451-466. magiran.com/p2067461
علی ناصری مقدم؛ حسن بیات؛ محمد حسین امینی فرد؛ فرید مرادی نژاد. "تاثیر تنش های خشکی و شوری بر رشد، گلدهی و برخی از ویژگی های بیوشیمیایی گیاه نرگس (Narsicuss tazetta L.)". نشریه علوم باغبانی، 33 ،3 ، 1398، 451-466. magiran.com/p2067461
A. Naseri Moghadam; H. Bayat; M.H. Aminifard; Farid Moradinezhad. "Effect of Drought and Salinity Stress on Growth, Flowering and Biochemical Characteristics of Narsicuss tazetta L.", Journal of horticulture science, 33, 3, 2019, 451-466. magiran.com/p2067461
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال