ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل صدری دمیرچی، هاجر اسرافیلی تازه کند محمدیه، سید فرید مصباحی، (1398). الگوی آمادگی به اعتیاد براساس صفات سه گانه تاریک شخصیت و ذهنیت های طرحواره ای، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(53)، 119-138. magiran.com/p2067719
Esmaeil Sadri Damirchi, Hajar Esrafily, Farid Mesbahi, (2019). Addiction Potential Pattern Based on Dark Triad Traits of Personality and Schema Modes, Research on Addiction, 13(53), 119-138. magiran.com/p2067719
اسماعیل صدری دمیرچی، هاجر اسرافیلی تازه کند محمدیه، سید فرید مصباحی، الگوی آمادگی به اعتیاد براساس صفات سه گانه تاریک شخصیت و ذهنیت های طرحواره ای. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1398؛ 13(53): 119-138. magiran.com/p2067719
Esmaeil Sadri Damirchi, Hajar Esrafily, Farid Mesbahi, Addiction Potential Pattern Based on Dark Triad Traits of Personality and Schema Modes, Research on Addiction, 2019; 13(53): 119-138. magiran.com/p2067719
اسماعیل صدری دمیرچی، هاجر اسرافیلی تازه کند محمدیه، سید فرید مصباحی، "الگوی آمادگی به اعتیاد براساس صفات سه گانه تاریک شخصیت و ذهنیت های طرحواره ای"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 13، شماره 53 (1398): 119-138. magiran.com/p2067719
Esmaeil Sadri Damirchi, Hajar Esrafily, Farid Mesbahi, "Addiction Potential Pattern Based on Dark Triad Traits of Personality and Schema Modes", Research on Addiction 13, no.53 (2019): 119-138. magiran.com/p2067719
اسماعیل صدری دمیرچی، هاجر اسرافیلی تازه کند محمدیه، سید فرید مصباحی، (1398). 'الگوی آمادگی به اعتیاد براساس صفات سه گانه تاریک شخصیت و ذهنیت های طرحواره ای'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(53)، صص.119-138. magiran.com/p2067719
Esmaeil Sadri Damirchi, Hajar Esrafily, Farid Mesbahi, (2019). 'Addiction Potential Pattern Based on Dark Triad Traits of Personality and Schema Modes', Research on Addiction, 13(53), pp.119-138. magiran.com/p2067719
اسماعیل صدری دمیرچی؛ هاجر اسرافیلی تازه کند محمدیه؛ سید فرید مصباحی. "الگوی آمادگی به اعتیاد براساس صفات سه گانه تاریک شخصیت و ذهنیت های طرحواره ای". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13 ،53 ، 1398، 119-138. magiran.com/p2067719
Esmaeil Sadri Damirchi; Hajar Esrafily; Farid Mesbahi. "Addiction Potential Pattern Based on Dark Triad Traits of Personality and Schema Modes", Research on Addiction, 13, 53, 2019, 119-138. magiran.com/p2067719
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال