ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد بصیر امیر، حسین قمری، احمدرضا کیانی، (1398). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعلق پذیری خنثی و ادراک سربار بودن افراد معتاد، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(53)، 253-268. magiran.com/p2067726
Seyed Mohammad Basir Amir, Hosein Ghamari, Ahmadreza Kiani, (2019). The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy on Thwarted Belongingness and Perceived Burdensomeness of Addicts, Research on Addiction, 13(53), 253-268. magiran.com/p2067726
سید محمد بصیر امیر، حسین قمری، احمدرضا کیانی، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعلق پذیری خنثی و ادراک سربار بودن افراد معتاد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1398؛ 13(53): 253-268. magiran.com/p2067726
Seyed Mohammad Basir Amir, Hosein Ghamari, Ahmadreza Kiani, The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy on Thwarted Belongingness and Perceived Burdensomeness of Addicts, Research on Addiction, 2019; 13(53): 253-268. magiran.com/p2067726
سید محمد بصیر امیر، حسین قمری، احمدرضا کیانی، "اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعلق پذیری خنثی و ادراک سربار بودن افراد معتاد"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 13، شماره 53 (1398): 253-268. magiran.com/p2067726
Seyed Mohammad Basir Amir, Hosein Ghamari, Ahmadreza Kiani, "The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy on Thwarted Belongingness and Perceived Burdensomeness of Addicts", Research on Addiction 13, no.53 (2019): 253-268. magiran.com/p2067726
سید محمد بصیر امیر، حسین قمری، احمدرضا کیانی، (1398). 'اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعلق پذیری خنثی و ادراک سربار بودن افراد معتاد'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(53)، صص.253-268. magiran.com/p2067726
Seyed Mohammad Basir Amir, Hosein Ghamari, Ahmadreza Kiani, (2019). 'The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy on Thwarted Belongingness and Perceived Burdensomeness of Addicts', Research on Addiction, 13(53), pp.253-268. magiran.com/p2067726
سید محمد بصیر امیر؛ حسین قمری؛ احمدرضا کیانی. "اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعلق پذیری خنثی و ادراک سربار بودن افراد معتاد". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13 ،53 ، 1398، 253-268. magiran.com/p2067726
Seyed Mohammad Basir Amir; Hosein Ghamari; Ahmadreza Kiani. "The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy on Thwarted Belongingness and Perceived Burdensomeness of Addicts", Research on Addiction, 13, 53, 2019, 253-268. magiran.com/p2067726
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال