ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد قدیری، حمیدرضا سجادی، مسلم بهمنی، عباس بهرام، (1398). تاثیر تمرین مقاومتی گروهی با موسیقی مهیج بر اسپاستیستی، قدرت عضلانی و راه رفتن کودکان فلج مغزی، نشریه پرستاری کودکان، 6(2)، 15-22. magiran.com/p2067731
Farhad Ghadiri, Hamid Rezas Sajadi, Moslem Bahmani, Abbas Bahram, (2019). Effect of group resistance exercise with exciting music on spasticity, muscle strength and walking for children with cerebral palsy, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6(2), 15-22. magiran.com/p2067731
فرهاد قدیری، حمیدرضا سجادی، مسلم بهمنی، عباس بهرام، تاثیر تمرین مقاومتی گروهی با موسیقی مهیج بر اسپاستیستی، قدرت عضلانی و راه رفتن کودکان فلج مغزی. نشریه پرستاری کودکان، 1398؛ 6(2): 15-22. magiran.com/p2067731
Farhad Ghadiri, Hamid Rezas Sajadi, Moslem Bahmani, Abbas Bahram, Effect of group resistance exercise with exciting music on spasticity, muscle strength and walking for children with cerebral palsy, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 2019; 6(2): 15-22. magiran.com/p2067731
فرهاد قدیری، حمیدرضا سجادی، مسلم بهمنی، عباس بهرام، "تاثیر تمرین مقاومتی گروهی با موسیقی مهیج بر اسپاستیستی، قدرت عضلانی و راه رفتن کودکان فلج مغزی"، نشریه پرستاری کودکان 6، شماره 2 (1398): 15-22. magiran.com/p2067731
Farhad Ghadiri, Hamid Rezas Sajadi, Moslem Bahmani, Abbas Bahram, "Effect of group resistance exercise with exciting music on spasticity, muscle strength and walking for children with cerebral palsy", Iranian Journal of Pediatric Nursing 6, no.2 (2019): 15-22. magiran.com/p2067731
فرهاد قدیری، حمیدرضا سجادی، مسلم بهمنی، عباس بهرام، (1398). 'تاثیر تمرین مقاومتی گروهی با موسیقی مهیج بر اسپاستیستی، قدرت عضلانی و راه رفتن کودکان فلج مغزی'، نشریه پرستاری کودکان، 6(2)، صص.15-22. magiran.com/p2067731
Farhad Ghadiri, Hamid Rezas Sajadi, Moslem Bahmani, Abbas Bahram, (2019). 'Effect of group resistance exercise with exciting music on spasticity, muscle strength and walking for children with cerebral palsy', Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6(2), pp.15-22. magiran.com/p2067731
فرهاد قدیری؛ حمیدرضا سجادی؛ مسلم بهمنی؛ عباس بهرام. "تاثیر تمرین مقاومتی گروهی با موسیقی مهیج بر اسپاستیستی، قدرت عضلانی و راه رفتن کودکان فلج مغزی". نشریه پرستاری کودکان، 6 ،2 ، 1398، 15-22. magiran.com/p2067731
Farhad Ghadiri; Hamid Rezas Sajadi; Moslem Bahmani; Abbas Bahram. "Effect of group resistance exercise with exciting music on spasticity, muscle strength and walking for children with cerebral palsy", Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6, 2, 2019, 15-22. magiran.com/p2067731
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال