ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاروان بکماز، گلبهار اخوند زاده، حمید حجتی، (1398). ارتباط نیازهای مادران با حمایت پرستاری از کودکان بستری در بیمارستان بقیه الله الاعظم علی اباد کتول در سال 1397، نشریه پرستاری کودکان، 6(2)، 37-45. magiran.com/p2067734
Karvan Bekmaz, Golbahar Akhoundzadeh, Hamid Hojjati, (2019). Relationship between the needs of nursing mothers with support of children hospitalized in Baqiyatallah Al'Azam Ali Abad Katoul Hospital in 1397, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6(2), 37-45. magiran.com/p2067734
کاروان بکماز، گلبهار اخوند زاده، حمید حجتی، ارتباط نیازهای مادران با حمایت پرستاری از کودکان بستری در بیمارستان بقیه الله الاعظم علی اباد کتول در سال 1397. نشریه پرستاری کودکان، 1398؛ 6(2): 37-45. magiran.com/p2067734
Karvan Bekmaz, Golbahar Akhoundzadeh, Hamid Hojjati, Relationship between the needs of nursing mothers with support of children hospitalized in Baqiyatallah Al'Azam Ali Abad Katoul Hospital in 1397, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 2019; 6(2): 37-45. magiran.com/p2067734
کاروان بکماز، گلبهار اخوند زاده، حمید حجتی، "ارتباط نیازهای مادران با حمایت پرستاری از کودکان بستری در بیمارستان بقیه الله الاعظم علی اباد کتول در سال 1397"، نشریه پرستاری کودکان 6، شماره 2 (1398): 37-45. magiran.com/p2067734
Karvan Bekmaz, Golbahar Akhoundzadeh, Hamid Hojjati, "Relationship between the needs of nursing mothers with support of children hospitalized in Baqiyatallah Al'Azam Ali Abad Katoul Hospital in 1397", Iranian Journal of Pediatric Nursing 6, no.2 (2019): 37-45. magiran.com/p2067734
کاروان بکماز، گلبهار اخوند زاده، حمید حجتی، (1398). 'ارتباط نیازهای مادران با حمایت پرستاری از کودکان بستری در بیمارستان بقیه الله الاعظم علی اباد کتول در سال 1397'، نشریه پرستاری کودکان، 6(2)، صص.37-45. magiran.com/p2067734
Karvan Bekmaz, Golbahar Akhoundzadeh, Hamid Hojjati, (2019). 'Relationship between the needs of nursing mothers with support of children hospitalized in Baqiyatallah Al'Azam Ali Abad Katoul Hospital in 1397', Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6(2), pp.37-45. magiran.com/p2067734
کاروان بکماز؛ گلبهار اخوند زاده؛ حمید حجتی. "ارتباط نیازهای مادران با حمایت پرستاری از کودکان بستری در بیمارستان بقیه الله الاعظم علی اباد کتول در سال 1397". نشریه پرستاری کودکان، 6 ،2 ، 1398، 37-45. magiran.com/p2067734
Karvan Bekmaz; Golbahar Akhoundzadeh; Hamid Hojjati. "Relationship between the needs of nursing mothers with support of children hospitalized in Baqiyatallah Al'Azam Ali Abad Katoul Hospital in 1397", Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6, 2, 2019, 37-45. magiran.com/p2067734
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال