ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسر جعفری خطایلو، مهدی رسولی، (1398). اثر نیکوتینامید بر میزان سایتوکاین های التهابی سرم، قند خون ناشتا، پپتید-سی و انسولین خون روی دیابت خودایمن تجربی در موش های C57BL/6، مجله پزشکی ارومیه، 30(9)، 720-730. magiran.com/p2067743
Yaser Jafari Khataylou, Mehdi Rasouli, (2019). THE EFFECT OF NICOTINAMIDE ON SERUM INFLAMMATORY CYTOKINE LEVELS, FASTING BLOOD SUGAR, SERUM C-PEPTIDE, AND INSULIN ON EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE DIABETES IN C57BL/6 MICE, Urmia Medical Journal, 30(9), 720-730. magiran.com/p2067743
یاسر جعفری خطایلو، مهدی رسولی، اثر نیکوتینامید بر میزان سایتوکاین های التهابی سرم، قند خون ناشتا، پپتید-سی و انسولین خون روی دیابت خودایمن تجربی در موش های C57BL/6. مجله پزشکی ارومیه، 1398؛ 30(9): 720-730. magiran.com/p2067743
Yaser Jafari Khataylou, Mehdi Rasouli, THE EFFECT OF NICOTINAMIDE ON SERUM INFLAMMATORY CYTOKINE LEVELS, FASTING BLOOD SUGAR, SERUM C-PEPTIDE, AND INSULIN ON EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE DIABETES IN C57BL/6 MICE, Urmia Medical Journal, 2019; 30(9): 720-730. magiran.com/p2067743
یاسر جعفری خطایلو، مهدی رسولی، "اثر نیکوتینامید بر میزان سایتوکاین های التهابی سرم، قند خون ناشتا، پپتید-سی و انسولین خون روی دیابت خودایمن تجربی در موش های C57BL/6"، مجله پزشکی ارومیه 30، شماره 9 (1398): 720-730. magiran.com/p2067743
Yaser Jafari Khataylou, Mehdi Rasouli, "THE EFFECT OF NICOTINAMIDE ON SERUM INFLAMMATORY CYTOKINE LEVELS, FASTING BLOOD SUGAR, SERUM C-PEPTIDE, AND INSULIN ON EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE DIABETES IN C57BL/6 MICE", Urmia Medical Journal 30, no.9 (2019): 720-730. magiran.com/p2067743
یاسر جعفری خطایلو، مهدی رسولی، (1398). 'اثر نیکوتینامید بر میزان سایتوکاین های التهابی سرم، قند خون ناشتا، پپتید-سی و انسولین خون روی دیابت خودایمن تجربی در موش های C57BL/6'، مجله پزشکی ارومیه، 30(9)، صص.720-730. magiran.com/p2067743
Yaser Jafari Khataylou, Mehdi Rasouli, (2019). 'THE EFFECT OF NICOTINAMIDE ON SERUM INFLAMMATORY CYTOKINE LEVELS, FASTING BLOOD SUGAR, SERUM C-PEPTIDE, AND INSULIN ON EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE DIABETES IN C57BL/6 MICE', Urmia Medical Journal, 30(9), pp.720-730. magiran.com/p2067743
یاسر جعفری خطایلو؛ مهدی رسولی. "اثر نیکوتینامید بر میزان سایتوکاین های التهابی سرم، قند خون ناشتا، پپتید-سی و انسولین خون روی دیابت خودایمن تجربی در موش های C57BL/6". مجله پزشکی ارومیه، 30 ،9 ، 1398، 720-730. magiran.com/p2067743
Yaser Jafari Khataylou; Mehdi Rasouli. "THE EFFECT OF NICOTINAMIDE ON SERUM INFLAMMATORY CYTOKINE LEVELS, FASTING BLOOD SUGAR, SERUM C-PEPTIDE, AND INSULIN ON EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE DIABETES IN C57BL/6 MICE", Urmia Medical Journal, 30, 9, 2019, 720-730. magiran.com/p2067743
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال