ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مانی مفیدی، سعید عباسی، داوود فارسی، تینا کبیری خداداد، (1398). بررسی علل مراجعه و سرانجام بیماران مبتلا به آسیت شکم مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان رسول اکرم (ص) و بیمارستان فیروزگر در سال های 1390 تا 1395، مجله علوم پزشکی رازی، 26(185)، 89-95. magiran.com/p2067755
Mani Mofidi, Saieeed Abbasi, Davood Farsi, Tina Kabiri Jhodadad, (2019). Survey on causes of referral of patients with ascites to the emergency department of the Rasoul Akram and Firoozgar hospital from 2010 to 2015, Razi Journal of Medical Sciences, 26(185), 89-95. magiran.com/p2067755
مانی مفیدی، سعید عباسی، داوود فارسی، تینا کبیری خداداد، بررسی علل مراجعه و سرانجام بیماران مبتلا به آسیت شکم مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان رسول اکرم (ص) و بیمارستان فیروزگر در سال های 1390 تا 1395. مجله علوم پزشکی رازی، 1398؛ 26(185): 89-95. magiran.com/p2067755
Mani Mofidi, Saieeed Abbasi, Davood Farsi, Tina Kabiri Jhodadad, Survey on causes of referral of patients with ascites to the emergency department of the Rasoul Akram and Firoozgar hospital from 2010 to 2015, Razi Journal of Medical Sciences, 2019; 26(185): 89-95. magiran.com/p2067755
مانی مفیدی، سعید عباسی، داوود فارسی، تینا کبیری خداداد، "بررسی علل مراجعه و سرانجام بیماران مبتلا به آسیت شکم مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان رسول اکرم (ص) و بیمارستان فیروزگر در سال های 1390 تا 1395"، مجله علوم پزشکی رازی 26، شماره 185 (1398): 89-95. magiran.com/p2067755
Mani Mofidi, Saieeed Abbasi, Davood Farsi, Tina Kabiri Jhodadad, "Survey on causes of referral of patients with ascites to the emergency department of the Rasoul Akram and Firoozgar hospital from 2010 to 2015", Razi Journal of Medical Sciences 26, no.185 (2019): 89-95. magiran.com/p2067755
مانی مفیدی، سعید عباسی، داوود فارسی، تینا کبیری خداداد، (1398). 'بررسی علل مراجعه و سرانجام بیماران مبتلا به آسیت شکم مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان رسول اکرم (ص) و بیمارستان فیروزگر در سال های 1390 تا 1395'، مجله علوم پزشکی رازی، 26(185)، صص.89-95. magiran.com/p2067755
Mani Mofidi, Saieeed Abbasi, Davood Farsi, Tina Kabiri Jhodadad, (2019). 'Survey on causes of referral of patients with ascites to the emergency department of the Rasoul Akram and Firoozgar hospital from 2010 to 2015', Razi Journal of Medical Sciences, 26(185), pp.89-95. magiran.com/p2067755
مانی مفیدی؛ سعید عباسی؛ داوود فارسی؛ تینا کبیری خداداد. "بررسی علل مراجعه و سرانجام بیماران مبتلا به آسیت شکم مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان رسول اکرم (ص) و بیمارستان فیروزگر در سال های 1390 تا 1395". مجله علوم پزشکی رازی، 26 ،185 ، 1398، 89-95. magiran.com/p2067755
Mani Mofidi; Saieeed Abbasi; Davood Farsi; Tina Kabiri Jhodadad. "Survey on causes of referral of patients with ascites to the emergency department of the Rasoul Akram and Firoozgar hospital from 2010 to 2015", Razi Journal of Medical Sciences, 26, 185, 2019, 89-95. magiran.com/p2067755
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال