ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدابخش حیدری، سالار فرامرزی ، احمد عابدی، امیر قمرانی، احمد یارمحمدیان، (1398). بررسی تاثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96، نشریه تربیت اسلامی، 14(30)، 67-80. magiran.com/p2067980
khodabakhsh heidari, Salar Faramarzi , Ahmad Abedi, amir ghamarani, Ahmad Yarmohamadian, (2020). The Effect of Davis Dyslexia Correction Method on Quran Reading Performance of Fifth Grade Elementary Students, Biquarterly Journal of Islamic Education, 14(30), 67-80. magiran.com/p2067980
خدابخش حیدری، سالار فرامرزی ، احمد عابدی، امیر قمرانی، احمد یارمحمدیان، بررسی تاثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96. نشریه تربیت اسلامی، 1398؛ 14(30): 67-80. magiran.com/p2067980
khodabakhsh heidari, Salar Faramarzi , Ahmad Abedi, amir ghamarani, Ahmad Yarmohamadian, The Effect of Davis Dyslexia Correction Method on Quran Reading Performance of Fifth Grade Elementary Students, Biquarterly Journal of Islamic Education, 2020; 14(30): 67-80. magiran.com/p2067980
خدابخش حیدری، سالار فرامرزی ، احمد عابدی، امیر قمرانی، احمد یارمحمدیان، "بررسی تاثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96"، نشریه تربیت اسلامی 14، شماره 30 (1398): 67-80. magiran.com/p2067980
khodabakhsh heidari, Salar Faramarzi , Ahmad Abedi, amir ghamarani, Ahmad Yarmohamadian, "The Effect of Davis Dyslexia Correction Method on Quran Reading Performance of Fifth Grade Elementary Students", Biquarterly Journal of Islamic Education 14, no.30 (2020): 67-80. magiran.com/p2067980
خدابخش حیدری، سالار فرامرزی ، احمد عابدی، امیر قمرانی، احمد یارمحمدیان، (1398). 'بررسی تاثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96'، نشریه تربیت اسلامی، 14(30)، صص.67-80. magiran.com/p2067980
khodabakhsh heidari, Salar Faramarzi , Ahmad Abedi, amir ghamarani, Ahmad Yarmohamadian, (2020). 'The Effect of Davis Dyslexia Correction Method on Quran Reading Performance of Fifth Grade Elementary Students', Biquarterly Journal of Islamic Education, 14(30), pp.67-80. magiran.com/p2067980
خدابخش حیدری؛ سالار فرامرزی ؛ احمد عابدی؛ امیر قمرانی؛ احمد یارمحمدیان. "بررسی تاثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96". نشریه تربیت اسلامی، 14 ،30 ، 1398، 67-80. magiran.com/p2067980
khodabakhsh heidari; Salar Faramarzi ; Ahmad Abedi; amir ghamarani; Ahmad Yarmohamadian. "The Effect of Davis Dyslexia Correction Method on Quran Reading Performance of Fifth Grade Elementary Students", Biquarterly Journal of Islamic Education, 14, 30, 2020, 67-80. magiran.com/p2067980
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال