ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب شفیعی، سیف الله فضل الهی قمشه ای، (1398). رابطه مدیریت دانش و رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی، مجله رویکردی نو در علوم تربیتی، 1(1)، 19-31. magiran.com/p2068059
Zeinab Shafiee , Seyfallah Fazlollahi Ghomshi, (2019). Relationship of knowledge management and intelligent leadership with the organizational learning., Journal of New Approaches in Educational Sciences, 1(1), 19-31. magiran.com/p2068059
زینب شفیعی، سیف الله فضل الهی قمشه ای، رابطه مدیریت دانش و رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی. مجله رویکردی نو در علوم تربیتی، 1398؛ 1(1): 19-31. magiran.com/p2068059
Zeinab Shafiee , Seyfallah Fazlollahi Ghomshi, Relationship of knowledge management and intelligent leadership with the organizational learning., Journal of New Approaches in Educational Sciences, 2019; 1(1): 19-31. magiran.com/p2068059
زینب شفیعی، سیف الله فضل الهی قمشه ای، "رابطه مدیریت دانش و رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی"، مجله رویکردی نو در علوم تربیتی 1، شماره 1 (1398): 19-31. magiran.com/p2068059
Zeinab Shafiee , Seyfallah Fazlollahi Ghomshi, "Relationship of knowledge management and intelligent leadership with the organizational learning.", Journal of New Approaches in Educational Sciences 1, no.1 (2019): 19-31. magiran.com/p2068059
زینب شفیعی، سیف الله فضل الهی قمشه ای، (1398). 'رابطه مدیریت دانش و رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی'، مجله رویکردی نو در علوم تربیتی، 1(1)، صص.19-31. magiran.com/p2068059
Zeinab Shafiee , Seyfallah Fazlollahi Ghomshi, (2019). 'Relationship of knowledge management and intelligent leadership with the organizational learning.', Journal of New Approaches in Educational Sciences, 1(1), pp.19-31. magiran.com/p2068059
زینب شفیعی؛ سیف الله فضل الهی قمشه ای. "رابطه مدیریت دانش و رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی". مجله رویکردی نو در علوم تربیتی، 1 ،1 ، 1398، 19-31. magiran.com/p2068059
Zeinab Shafiee ; Seyfallah Fazlollahi Ghomshi. "Relationship of knowledge management and intelligent leadership with the organizational learning.", Journal of New Approaches in Educational Sciences, 1, 1, 2019, 19-31. magiran.com/p2068059
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال