ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه آسترکی، میثم فلاحی، (1398). بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و راهبرد راه حل گرایی مدیریت تعارض در مدیران مدارس شهرستان ازنا، مجله رویکردی نو در علوم تربیتی، 1(1)، 68-74. magiran.com/p2068063
Samane Astereki, Meysam Fallahi , (2019). Investigating the relationship between decision making styles and solution-oriented strategy of conflict management among Azna school principals., Journal of New Approaches in Educational Sciences, 1(1), 68-74. magiran.com/p2068063
سمانه آسترکی، میثم فلاحی، بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و راهبرد راه حل گرایی مدیریت تعارض در مدیران مدارس شهرستان ازنا. مجله رویکردی نو در علوم تربیتی، 1398؛ 1(1): 68-74. magiran.com/p2068063
Samane Astereki, Meysam Fallahi , Investigating the relationship between decision making styles and solution-oriented strategy of conflict management among Azna school principals., Journal of New Approaches in Educational Sciences, 2019; 1(1): 68-74. magiran.com/p2068063
سمانه آسترکی، میثم فلاحی، "بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و راهبرد راه حل گرایی مدیریت تعارض در مدیران مدارس شهرستان ازنا"، مجله رویکردی نو در علوم تربیتی 1، شماره 1 (1398): 68-74. magiran.com/p2068063
Samane Astereki, Meysam Fallahi , "Investigating the relationship between decision making styles and solution-oriented strategy of conflict management among Azna school principals.", Journal of New Approaches in Educational Sciences 1, no.1 (2019): 68-74. magiran.com/p2068063
سمانه آسترکی، میثم فلاحی، (1398). 'بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و راهبرد راه حل گرایی مدیریت تعارض در مدیران مدارس شهرستان ازنا'، مجله رویکردی نو در علوم تربیتی، 1(1)، صص.68-74. magiran.com/p2068063
Samane Astereki, Meysam Fallahi , (2019). 'Investigating the relationship between decision making styles and solution-oriented strategy of conflict management among Azna school principals.', Journal of New Approaches in Educational Sciences, 1(1), pp.68-74. magiran.com/p2068063
سمانه آسترکی؛ میثم فلاحی. "بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و راهبرد راه حل گرایی مدیریت تعارض در مدیران مدارس شهرستان ازنا". مجله رویکردی نو در علوم تربیتی، 1 ،1 ، 1398، 68-74. magiran.com/p2068063
Samane Astereki; Meysam Fallahi . "Investigating the relationship between decision making styles and solution-oriented strategy of conflict management among Azna school principals.", Journal of New Approaches in Educational Sciences, 1, 1, 2019, 68-74. magiran.com/p2068063
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال