ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر عنابستانی، زهرا مظفری، علی پیوند، (1398). تحلیل فضایی ارزش کیفیت محیطی روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: دهستان فضل، شهرستان نیشابور)، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 8(29)، 25-38. magiran.com/p2068069
, (2019). Spatial analysis of the value of environmental quality of villages in the purpose of tourism (Case study: Fazl Dehestan, Neyshabur County), Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 8(29), 25-38. magiran.com/p2068069
علی اکبر عنابستانی، زهرا مظفری، علی پیوند، تحلیل فضایی ارزش کیفیت محیطی روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: دهستان فضل، شهرستان نیشابور). فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 1398؛ 8(29): 25-38. magiran.com/p2068069
, Spatial analysis of the value of environmental quality of villages in the purpose of tourism (Case study: Fazl Dehestan, Neyshabur County), Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 2019; 8(29): 25-38. magiran.com/p2068069
علی اکبر عنابستانی، زهرا مظفری، علی پیوند، "تحلیل فضایی ارزش کیفیت محیطی روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: دهستان فضل، شهرستان نیشابور)"، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار 8، شماره 29 (1398): 25-38. magiran.com/p2068069
, "Spatial analysis of the value of environmental quality of villages in the purpose of tourism (Case study: Fazl Dehestan, Neyshabur County)", Haft Hesar Journal of Environmental Studies 8, no.29 (2019): 25-38. magiran.com/p2068069
علی اکبر عنابستانی، زهرا مظفری، علی پیوند، (1398). 'تحلیل فضایی ارزش کیفیت محیطی روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: دهستان فضل، شهرستان نیشابور)'، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 8(29)، صص.25-38. magiran.com/p2068069
, (2019). 'Spatial analysis of the value of environmental quality of villages in the purpose of tourism (Case study: Fazl Dehestan, Neyshabur County)', Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 8(29), pp.25-38. magiran.com/p2068069
علی اکبر عنابستانی؛ زهرا مظفری؛ علی پیوند. "تحلیل فضایی ارزش کیفیت محیطی روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: دهستان فضل، شهرستان نیشابور)". فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 8 ،29 ، 1398، 25-38. magiran.com/p2068069
. "Spatial analysis of the value of environmental quality of villages in the purpose of tourism (Case study: Fazl Dehestan, Neyshabur County)", Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 8, 29, 2019, 25-38. magiran.com/p2068069
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال