ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمیله اسفندیارپور، علی مرادی، اسماعیل جهانبخش، (1398). رابطه بین میزان اخلاق محیط زیستی و سرمایه اجتماعی با فرهنگ محیط زیستی مورد مطالعه: شهر کرمان، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 30(4)، 127-150. magiran.com/p2068154
Jamileh Esfandiarpour, Ali Moradi , Esmaeel Jahan Bakhsh, (2019). The Relationship between the Degree of Environmental Ethics and Social Capital with the Environmental Culture (Case Study: Kerman City), Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 30(4), 127-150. magiran.com/p2068154
جمیله اسفندیارپور، علی مرادی، اسماعیل جهانبخش، رابطه بین میزان اخلاق محیط زیستی و سرمایه اجتماعی با فرهنگ محیط زیستی مورد مطالعه: شهر کرمان. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 1398؛ 30(4): 127-150. magiran.com/p2068154
Jamileh Esfandiarpour, Ali Moradi , Esmaeel Jahan Bakhsh, The Relationship between the Degree of Environmental Ethics and Social Capital with the Environmental Culture (Case Study: Kerman City), Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 2019; 30(4): 127-150. magiran.com/p2068154
جمیله اسفندیارپور، علی مرادی، اسماعیل جهانبخش، "رابطه بین میزان اخلاق محیط زیستی و سرمایه اجتماعی با فرهنگ محیط زیستی مورد مطالعه: شهر کرمان"، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 30، شماره 4 (1398): 127-150. magiran.com/p2068154
Jamileh Esfandiarpour, Ali Moradi , Esmaeel Jahan Bakhsh, "The Relationship between the Degree of Environmental Ethics and Social Capital with the Environmental Culture (Case Study: Kerman City)", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan 30, no.4 (2019): 127-150. magiran.com/p2068154
جمیله اسفندیارپور، علی مرادی، اسماعیل جهانبخش، (1398). 'رابطه بین میزان اخلاق محیط زیستی و سرمایه اجتماعی با فرهنگ محیط زیستی مورد مطالعه: شهر کرمان'، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 30(4)، صص.127-150. magiran.com/p2068154
Jamileh Esfandiarpour, Ali Moradi , Esmaeel Jahan Bakhsh, (2019). 'The Relationship between the Degree of Environmental Ethics and Social Capital with the Environmental Culture (Case Study: Kerman City)', Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 30(4), pp.127-150. magiran.com/p2068154
جمیله اسفندیارپور؛ علی مرادی؛ اسماعیل جهانبخش. "رابطه بین میزان اخلاق محیط زیستی و سرمایه اجتماعی با فرهنگ محیط زیستی مورد مطالعه: شهر کرمان". فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 30 ،4 ، 1398، 127-150. magiran.com/p2068154
Jamileh Esfandiarpour; Ali Moradi ; Esmaeel Jahan Bakhsh. "The Relationship between the Degree of Environmental Ethics and Social Capital with the Environmental Culture (Case Study: Kerman City)", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 30, 4, 2019, 127-150. magiran.com/p2068154
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال