ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین افراسیابی، کسری برزیده، سید رضا جوادیان، (1399). سازگاری پرنوسان در تعاملات اجتماعی بیماران سرطانی؛ مطالعه کیفی در شهر اهواز، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 31(1)، 1-16. magiran.com/p2068155
Hossein Afrasiabi , Kasra Barzideh, Seyed Reza Javadian, (2020). Fluctuate Accommodation in Social Interaction by Cancer Patients; a Qualitative Study in Ahwaz, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 31(1), 1-16. magiran.com/p2068155
حسین افراسیابی، کسری برزیده، سید رضا جوادیان، سازگاری پرنوسان در تعاملات اجتماعی بیماران سرطانی؛ مطالعه کیفی در شهر اهواز. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 1399؛ 31(1): 1-16. magiran.com/p2068155
Hossein Afrasiabi , Kasra Barzideh, Seyed Reza Javadian, Fluctuate Accommodation in Social Interaction by Cancer Patients; a Qualitative Study in Ahwaz, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 2020; 31(1): 1-16. magiran.com/p2068155
حسین افراسیابی، کسری برزیده، سید رضا جوادیان، "سازگاری پرنوسان در تعاملات اجتماعی بیماران سرطانی؛ مطالعه کیفی در شهر اهواز"، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 31، شماره 1 (1399): 1-16. magiran.com/p2068155
Hossein Afrasiabi , Kasra Barzideh, Seyed Reza Javadian, "Fluctuate Accommodation in Social Interaction by Cancer Patients; a Qualitative Study in Ahwaz", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan 31, no.1 (2020): 1-16. magiran.com/p2068155
حسین افراسیابی، کسری برزیده، سید رضا جوادیان، (1399). 'سازگاری پرنوسان در تعاملات اجتماعی بیماران سرطانی؛ مطالعه کیفی در شهر اهواز'، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 31(1)، صص.1-16. magiran.com/p2068155
Hossein Afrasiabi , Kasra Barzideh, Seyed Reza Javadian, (2020). 'Fluctuate Accommodation in Social Interaction by Cancer Patients; a Qualitative Study in Ahwaz', Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 31(1), pp.1-16. magiran.com/p2068155
حسین افراسیابی؛ کسری برزیده؛ سید رضا جوادیان. "سازگاری پرنوسان در تعاملات اجتماعی بیماران سرطانی؛ مطالعه کیفی در شهر اهواز". فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 31 ،1 ، 1399، 1-16. magiran.com/p2068155
Hossein Afrasiabi ; Kasra Barzideh; Seyed Reza Javadian. "Fluctuate Accommodation in Social Interaction by Cancer Patients; a Qualitative Study in Ahwaz", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 31, 1, 2020, 1-16. magiran.com/p2068155
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال