ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جهانگیر محمدی بایتمر، ساحل خاکپور، امید ساعد، (1398). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری فراتشخیصی بر شدت وسواس و بهبود سازگاری شغلی- اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری همبود با دیگر اختلال های هیجانی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 14(55)، 29. magiran.com/p2068185
, (2019). The efficacy of transdiagnostic cognitive-behavior therapy in reducing the severity of the obsessive-compulsive disorder and improving the work and social adjustment in patients with comorbid emotional disorders: A randomized clinical trial, Modern psychological research, 14(55), 29. magiran.com/p2068185
جهانگیر محمدی بایتمر، ساحل خاکپور، امید ساعد، اثربخشی درمان شناختی- رفتاری فراتشخیصی بر شدت وسواس و بهبود سازگاری شغلی- اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری همبود با دیگر اختلال های هیجانی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 1398؛ 14(55): 29. magiran.com/p2068185
, The efficacy of transdiagnostic cognitive-behavior therapy in reducing the severity of the obsessive-compulsive disorder and improving the work and social adjustment in patients with comorbid emotional disorders: A randomized clinical trial, Modern psychological research, 2019; 14(55): 29. magiran.com/p2068185
جهانگیر محمدی بایتمر، ساحل خاکپور، امید ساعد، "اثربخشی درمان شناختی- رفتاری فراتشخیصی بر شدت وسواس و بهبود سازگاری شغلی- اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری همبود با دیگر اختلال های هیجانی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی"، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 14، شماره 55 (1398): 29. magiran.com/p2068185
, "The efficacy of transdiagnostic cognitive-behavior therapy in reducing the severity of the obsessive-compulsive disorder and improving the work and social adjustment in patients with comorbid emotional disorders: A randomized clinical trial", Modern psychological research 14, no.55 (2019): 29. magiran.com/p2068185
جهانگیر محمدی بایتمر، ساحل خاکپور، امید ساعد، (1398). 'اثربخشی درمان شناختی- رفتاری فراتشخیصی بر شدت وسواس و بهبود سازگاری شغلی- اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری همبود با دیگر اختلال های هیجانی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی'، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 14(55)، صص.29. magiran.com/p2068185
, (2019). 'The efficacy of transdiagnostic cognitive-behavior therapy in reducing the severity of the obsessive-compulsive disorder and improving the work and social adjustment in patients with comorbid emotional disorders: A randomized clinical trial', Modern psychological research, 14(55), pp.29. magiran.com/p2068185
جهانگیر محمدی بایتمر؛ ساحل خاکپور؛ امید ساعد. "اثربخشی درمان شناختی- رفتاری فراتشخیصی بر شدت وسواس و بهبود سازگاری شغلی- اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری همبود با دیگر اختلال های هیجانی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی". فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 14 ،55 ، 1398، 29. magiran.com/p2068185
. "The efficacy of transdiagnostic cognitive-behavior therapy in reducing the severity of the obsessive-compulsive disorder and improving the work and social adjustment in patients with comorbid emotional disorders: A randomized clinical trial", Modern psychological research, 14, 55, 2019, 29. magiran.com/p2068185
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال