ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لاله رومیانی، بهنوش شکرچی قطب آبادی، (1398). اثر دما، pH و اسانس نارنج بر کاهش جمعیت لیستریا مونوسیتوژنز در فیله کپور نقره ای دودی شده به روش گرم و سرد، فصلنامه شیلات، 72(1)، 45-55. magiran.com/p2068245
Laleh Roomiani , Behnosh Shekarchi Ghotbabadi, (2019). Effect of temperature, pH and citrus essential oil on the reduction of Listeria monocytogenes in smoked fish by hot and cold method, Journal of Fisheries, 72(1), 45-55. magiran.com/p2068245
لاله رومیانی، بهنوش شکرچی قطب آبادی، اثر دما، pH و اسانس نارنج بر کاهش جمعیت لیستریا مونوسیتوژنز در فیله کپور نقره ای دودی شده به روش گرم و سرد. فصلنامه شیلات، 1398؛ 72(1): 45-55. magiran.com/p2068245
Laleh Roomiani , Behnosh Shekarchi Ghotbabadi, Effect of temperature, pH and citrus essential oil on the reduction of Listeria monocytogenes in smoked fish by hot and cold method, Journal of Fisheries, 2019; 72(1): 45-55. magiran.com/p2068245
لاله رومیانی، بهنوش شکرچی قطب آبادی، "اثر دما، pH و اسانس نارنج بر کاهش جمعیت لیستریا مونوسیتوژنز در فیله کپور نقره ای دودی شده به روش گرم و سرد"، فصلنامه شیلات 72، شماره 1 (1398): 45-55. magiran.com/p2068245
Laleh Roomiani , Behnosh Shekarchi Ghotbabadi, "Effect of temperature, pH and citrus essential oil on the reduction of Listeria monocytogenes in smoked fish by hot and cold method", Journal of Fisheries 72, no.1 (2019): 45-55. magiran.com/p2068245
لاله رومیانی، بهنوش شکرچی قطب آبادی، (1398). 'اثر دما، pH و اسانس نارنج بر کاهش جمعیت لیستریا مونوسیتوژنز در فیله کپور نقره ای دودی شده به روش گرم و سرد'، فصلنامه شیلات، 72(1)، صص.45-55. magiran.com/p2068245
Laleh Roomiani , Behnosh Shekarchi Ghotbabadi, (2019). 'Effect of temperature, pH and citrus essential oil on the reduction of Listeria monocytogenes in smoked fish by hot and cold method', Journal of Fisheries, 72(1), pp.45-55. magiran.com/p2068245
لاله رومیانی؛ بهنوش شکرچی قطب آبادی. "اثر دما، pH و اسانس نارنج بر کاهش جمعیت لیستریا مونوسیتوژنز در فیله کپور نقره ای دودی شده به روش گرم و سرد". فصلنامه شیلات، 72 ،1 ، 1398، 45-55. magiran.com/p2068245
Laleh Roomiani ; Behnosh Shekarchi Ghotbabadi. "Effect of temperature, pH and citrus essential oil on the reduction of Listeria monocytogenes in smoked fish by hot and cold method", Journal of Fisheries, 72, 1, 2019, 45-55. magiran.com/p2068245
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال