ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه جلال مروی، معصومه کردی، سید رضامظلوم، فریبرز رضایی طلب، (1398). مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر و مراقبت از راه دور تله هلث بر شدت بیخوابی زنان باردار، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 11(3)، 38-45. magiran.com/p2068274
Fatemeh Jalal Marvi, Masoumeh Kordi, Seyed Reza Mazlom, Fariborz Rezaei Talab, (2019). Comparing the Effect of Training Based on Continuous Care Model and Telehealth on Severity of Insomnia in Pregnant Women, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 11(3), 38-45. magiran.com/p2068274
فاطمه جلال مروی، معصومه کردی، سید رضامظلوم، فریبرز رضایی طلب، مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر و مراقبت از راه دور تله هلث بر شدت بیخوابی زنان باردار. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1398؛ 11(3): 38-45. magiran.com/p2068274
Fatemeh Jalal Marvi, Masoumeh Kordi, Seyed Reza Mazlom, Fariborz Rezaei Talab, Comparing the Effect of Training Based on Continuous Care Model and Telehealth on Severity of Insomnia in Pregnant Women, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2019; 11(3): 38-45. magiran.com/p2068274
فاطمه جلال مروی، معصومه کردی، سید رضامظلوم، فریبرز رضایی طلب، "مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر و مراقبت از راه دور تله هلث بر شدت بیخوابی زنان باردار"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 11، شماره 3 (1398): 38-45. magiran.com/p2068274
Fatemeh Jalal Marvi, Masoumeh Kordi, Seyed Reza Mazlom, Fariborz Rezaei Talab, "Comparing the Effect of Training Based on Continuous Care Model and Telehealth on Severity of Insomnia in Pregnant Women", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 11, no.3 (2019): 38-45. magiran.com/p2068274
فاطمه جلال مروی، معصومه کردی، سید رضامظلوم، فریبرز رضایی طلب، (1398). 'مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر و مراقبت از راه دور تله هلث بر شدت بیخوابی زنان باردار'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 11(3)، صص.38-45. magiran.com/p2068274
Fatemeh Jalal Marvi, Masoumeh Kordi, Seyed Reza Mazlom, Fariborz Rezaei Talab, (2019). 'Comparing the Effect of Training Based on Continuous Care Model and Telehealth on Severity of Insomnia in Pregnant Women', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 11(3), pp.38-45. magiran.com/p2068274
فاطمه جلال مروی؛ معصومه کردی؛ سید رضامظلوم؛ فریبرز رضایی طلب. "مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر و مراقبت از راه دور تله هلث بر شدت بیخوابی زنان باردار". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 11 ،3 ، 1398، 38-45. magiran.com/p2068274
Fatemeh Jalal Marvi; Masoumeh Kordi; Seyed Reza Mazlom; Fariborz Rezaei Talab. "Comparing the Effect of Training Based on Continuous Care Model and Telehealth on Severity of Insomnia in Pregnant Women", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 11, 3, 2019, 38-45. magiran.com/p2068274
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال