ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هانیه اسدی، کاکا شاهدی، ری سایدل، سید مصطفی کلامی هریس، (1398). پیش بینی رسوب معلق با استفاده از داده های هیدرولوژیک و هیدروژئومورفیک در مدل های هوشمند، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(3)، 105-119. magiran.com/p2068726
Haniyeh Asadi, Kaka Shahedi , ROY Sidle, Mostapha Kalami Heris, (2019). Prediction of Suspended Sediment Using Hydrologic and Hydrogeomorphic Data within Intelligence Models, Iran Water Resources Research, 15(3), 105-119. magiran.com/p2068726
هانیه اسدی، کاکا شاهدی، ری سایدل، سید مصطفی کلامی هریس، پیش بینی رسوب معلق با استفاده از داده های هیدرولوژیک و هیدروژئومورفیک در مدل های هوشمند. مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1398؛ 15(3): 105-119. magiran.com/p2068726
Haniyeh Asadi, Kaka Shahedi , ROY Sidle, Mostapha Kalami Heris, Prediction of Suspended Sediment Using Hydrologic and Hydrogeomorphic Data within Intelligence Models, Iran Water Resources Research, 2019; 15(3): 105-119. magiran.com/p2068726
هانیه اسدی، کاکا شاهدی، ری سایدل، سید مصطفی کلامی هریس، "پیش بینی رسوب معلق با استفاده از داده های هیدرولوژیک و هیدروژئومورفیک در مدل های هوشمند"، مجله تحقیقات منابع آب ایران 15، شماره 3 (1398): 105-119. magiran.com/p2068726
Haniyeh Asadi, Kaka Shahedi , ROY Sidle, Mostapha Kalami Heris, "Prediction of Suspended Sediment Using Hydrologic and Hydrogeomorphic Data within Intelligence Models", Iran Water Resources Research 15, no.3 (2019): 105-119. magiran.com/p2068726
هانیه اسدی، کاکا شاهدی، ری سایدل، سید مصطفی کلامی هریس، (1398). 'پیش بینی رسوب معلق با استفاده از داده های هیدرولوژیک و هیدروژئومورفیک در مدل های هوشمند'، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(3)، صص.105-119. magiran.com/p2068726
Haniyeh Asadi, Kaka Shahedi , ROY Sidle, Mostapha Kalami Heris, (2019). 'Prediction of Suspended Sediment Using Hydrologic and Hydrogeomorphic Data within Intelligence Models', Iran Water Resources Research, 15(3), pp.105-119. magiran.com/p2068726
هانیه اسدی؛ کاکا شاهدی؛ ری سایدل؛ سید مصطفی کلامی هریس. "پیش بینی رسوب معلق با استفاده از داده های هیدرولوژیک و هیدروژئومورفیک در مدل های هوشمند". مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15 ،3 ، 1398، 105-119. magiran.com/p2068726
Haniyeh Asadi; Kaka Shahedi ; ROY Sidle; Mostapha Kalami Heris. "Prediction of Suspended Sediment Using Hydrologic and Hydrogeomorphic Data within Intelligence Models", Iran Water Resources Research, 15, 3, 2019, 105-119. magiran.com/p2068726
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال