ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید نورانی، احسان فرومندی، الناز شرقی، (1398). ارزیابی کیفیت محیط زیستی با استفاده از ابزار سنجش از دور و شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: تبریز- رشت)، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(3)، 218-233. magiran.com/p2068735
Vahid Nourani, Ehsan Foroumandi , Elnaz Sharghi, (2019). Eco-environmental Quality Evaluation Using Remote Sensing and Artificial Neural Network(Case Study: Tabriz-Rasht), Iran Water Resources Research, 15(3), 218-233. magiran.com/p2068735
وحید نورانی، احسان فرومندی، الناز شرقی، ارزیابی کیفیت محیط زیستی با استفاده از ابزار سنجش از دور و شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: تبریز- رشت). مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1398؛ 15(3): 218-233. magiran.com/p2068735
Vahid Nourani, Ehsan Foroumandi , Elnaz Sharghi, Eco-environmental Quality Evaluation Using Remote Sensing and Artificial Neural Network(Case Study: Tabriz-Rasht), Iran Water Resources Research, 2019; 15(3): 218-233. magiran.com/p2068735
وحید نورانی، احسان فرومندی، الناز شرقی، "ارزیابی کیفیت محیط زیستی با استفاده از ابزار سنجش از دور و شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: تبریز- رشت)"، مجله تحقیقات منابع آب ایران 15، شماره 3 (1398): 218-233. magiran.com/p2068735
Vahid Nourani, Ehsan Foroumandi , Elnaz Sharghi, "Eco-environmental Quality Evaluation Using Remote Sensing and Artificial Neural Network(Case Study: Tabriz-Rasht)", Iran Water Resources Research 15, no.3 (2019): 218-233. magiran.com/p2068735
وحید نورانی، احسان فرومندی، الناز شرقی، (1398). 'ارزیابی کیفیت محیط زیستی با استفاده از ابزار سنجش از دور و شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: تبریز- رشت)'، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(3)، صص.218-233. magiran.com/p2068735
Vahid Nourani, Ehsan Foroumandi , Elnaz Sharghi, (2019). 'Eco-environmental Quality Evaluation Using Remote Sensing and Artificial Neural Network(Case Study: Tabriz-Rasht)', Iran Water Resources Research, 15(3), pp.218-233. magiran.com/p2068735
وحید نورانی؛ احسان فرومندی؛ الناز شرقی. "ارزیابی کیفیت محیط زیستی با استفاده از ابزار سنجش از دور و شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: تبریز- رشت)". مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15 ،3 ، 1398، 218-233. magiran.com/p2068735
Vahid Nourani; Ehsan Foroumandi ; Elnaz Sharghi. "Eco-environmental Quality Evaluation Using Remote Sensing and Artificial Neural Network(Case Study: Tabriz-Rasht)", Iran Water Resources Research, 15, 3, 2019, 218-233. magiran.com/p2068735
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال