ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد شریعتی، علی اکبر امین بیدختی، محمود نجفی، (1398). ارائه مدلی جهت بهبود کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: با توجه به الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13(47)، 41-54. magiran.com/p2068751
Farhad Shariati , Ali Akbar Amin Biedokhti, Mahmood Najafi, (2019). Providing a model for improvement of the Quality of Technical and Vocational Training: with considering requirements of a knowledge-based economy, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13(47), 41-54. magiran.com/p2068751
فرهاد شریعتی، علی اکبر امین بیدختی، محمود نجفی، ارائه مدلی جهت بهبود کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: با توجه به الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 1398؛ 13(47): 41-54. magiran.com/p2068751
Farhad Shariati , Ali Akbar Amin Biedokhti, Mahmood Najafi, Providing a model for improvement of the Quality of Technical and Vocational Training: with considering requirements of a knowledge-based economy, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 2019; 13(47): 41-54. magiran.com/p2068751
فرهاد شریعتی، علی اکبر امین بیدختی، محمود نجفی، "ارائه مدلی جهت بهبود کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: با توجه به الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش"، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 13، شماره 47 (1398): 41-54. magiran.com/p2068751
Farhad Shariati , Ali Akbar Amin Biedokhti, Mahmood Najafi, "Providing a model for improvement of the Quality of Technical and Vocational Training: with considering requirements of a knowledge-based economy", Quarterly Journal of Research in Educational Systems 13, no.47 (2019): 41-54. magiran.com/p2068751
فرهاد شریعتی، علی اکبر امین بیدختی، محمود نجفی، (1398). 'ارائه مدلی جهت بهبود کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: با توجه به الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش'، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13(47)، صص.41-54. magiran.com/p2068751
Farhad Shariati , Ali Akbar Amin Biedokhti, Mahmood Najafi, (2019). 'Providing a model for improvement of the Quality of Technical and Vocational Training: with considering requirements of a knowledge-based economy', Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13(47), pp.41-54. magiran.com/p2068751
فرهاد شریعتی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی. "ارائه مدلی جهت بهبود کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: با توجه به الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش". فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13 ،47 ، 1398، 41-54. magiran.com/p2068751
Farhad Shariati ; Ali Akbar Amin Biedokhti; Mahmood Najafi. "Providing a model for improvement of the Quality of Technical and Vocational Training: with considering requirements of a knowledge-based economy", Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13, 47, 2019, 41-54. magiran.com/p2068751
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال