ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه اسلامی هرندی، فریبا کریمی، محمدعلی نادی، (1398). شناسایی مولفه های عدالت آموزشی در آموزش و پرورش ایران، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13(47)، 55-75. magiran.com/p2068752
Fatemeh Eslami Harandi, Fariba Karimi , Mohammad Ali Nadi, (2019). Identifying the Components of Educational Justice in Iran,s Education, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13(47), 55-75. magiran.com/p2068752
فاطمه اسلامی هرندی، فریبا کریمی، محمدعلی نادی، شناسایی مولفه های عدالت آموزشی در آموزش و پرورش ایران. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 1398؛ 13(47): 55-75. magiran.com/p2068752
Fatemeh Eslami Harandi, Fariba Karimi , Mohammad Ali Nadi, Identifying the Components of Educational Justice in Iran,s Education, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 2019; 13(47): 55-75. magiran.com/p2068752
فاطمه اسلامی هرندی، فریبا کریمی، محمدعلی نادی، "شناسایی مولفه های عدالت آموزشی در آموزش و پرورش ایران"، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 13، شماره 47 (1398): 55-75. magiran.com/p2068752
Fatemeh Eslami Harandi, Fariba Karimi , Mohammad Ali Nadi, "Identifying the Components of Educational Justice in Iran,s Education", Quarterly Journal of Research in Educational Systems 13, no.47 (2019): 55-75. magiran.com/p2068752
فاطمه اسلامی هرندی، فریبا کریمی، محمدعلی نادی، (1398). 'شناسایی مولفه های عدالت آموزشی در آموزش و پرورش ایران'، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13(47)، صص.55-75. magiran.com/p2068752
Fatemeh Eslami Harandi, Fariba Karimi , Mohammad Ali Nadi, (2019). 'Identifying the Components of Educational Justice in Iran,s Education', Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13(47), pp.55-75. magiran.com/p2068752
فاطمه اسلامی هرندی؛ فریبا کریمی؛ محمدعلی نادی. "شناسایی مولفه های عدالت آموزشی در آموزش و پرورش ایران". فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13 ،47 ، 1398، 55-75. magiran.com/p2068752
Fatemeh Eslami Harandi; Fariba Karimi ; Mohammad Ali Nadi. "Identifying the Components of Educational Justice in Iran,s Education", Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13, 47, 2019, 55-75. magiran.com/p2068752
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال