به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزان شعاع اردبیلی، غلامرضا ویسی، جعفر رحمانی، (1398). طراحی و پیشنهاد چارچوب مفهومی ومدل دانشگاه کارآفرین براساس نظریه داده بنیاد سیستماتیک، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13(47)، 115-132. magiran.com/p2068755
farzan shoaardebili , Gholamreza Vaisi, Jafar Rahmani, (2019). Designing and suggestion of entrepreneur university model ‌ional framework ,based on systematic grounded theory, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13(47), 115-132. magiran.com/p2068755
فرزان شعاع اردبیلی، غلامرضا ویسی، جعفر رحمانی، طراحی و پیشنهاد چارچوب مفهومی ومدل دانشگاه کارآفرین براساس نظریه داده بنیاد سیستماتیک. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 1398؛ 13(47): 115-132. magiran.com/p2068755
farzan shoaardebili , Gholamreza Vaisi, Jafar Rahmani, Designing and suggestion of entrepreneur university model ‌ional framework ,based on systematic grounded theory, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 2019; 13(47): 115-132. magiran.com/p2068755
فرزان شعاع اردبیلی، غلامرضا ویسی، جعفر رحمانی، "طراحی و پیشنهاد چارچوب مفهومی ومدل دانشگاه کارآفرین براساس نظریه داده بنیاد سیستماتیک"، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 13، شماره 47 (1398): 115-132. magiran.com/p2068755
farzan shoaardebili , Gholamreza Vaisi, Jafar Rahmani, "Designing and suggestion of entrepreneur university model ‌ional framework ,based on systematic grounded theory", Quarterly Journal of Research in Educational Systems 13, no.47 (2019): 115-132. magiran.com/p2068755
فرزان شعاع اردبیلی، غلامرضا ویسی، جعفر رحمانی، (1398). 'طراحی و پیشنهاد چارچوب مفهومی ومدل دانشگاه کارآفرین براساس نظریه داده بنیاد سیستماتیک'، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13(47)، صص.115-132. magiran.com/p2068755
farzan shoaardebili , Gholamreza Vaisi, Jafar Rahmani, (2019). 'Designing and suggestion of entrepreneur university model ‌ional framework ,based on systematic grounded theory', Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13(47), pp.115-132. magiran.com/p2068755
فرزان شعاع اردبیلی؛ غلامرضا ویسی؛ جعفر رحمانی. "طراحی و پیشنهاد چارچوب مفهومی ومدل دانشگاه کارآفرین براساس نظریه داده بنیاد سیستماتیک". فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13 ،47 ، 1398، 115-132. magiran.com/p2068755
farzan shoaardebili ; Gholamreza Vaisi; Jafar Rahmani. "Designing and suggestion of entrepreneur university model ‌ional framework ,based on systematic grounded theory", Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13, 47, 2019, 115-132. magiran.com/p2068755
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال