ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد عبدالهی قره کند، ابراهیم سپهر، ولی فیضی اصل، میرحسن رسولی صدقیانی، عباس صمدی، (1398). تاثیر کاربرد بقایای گیاهی در بهبود شاخصهای شیمیایی خاکهای آهکی، سدیمی و شور-سدیمی، نشریه تحقیقات کاربردی خاک، 7(3)، 67-82. magiran.com/p2068830
Javad Abdollahi Garekand , Ebrahim Sepehr, Vali Feiziasl, Mir Hassan Rasouli Sadaghiani, Abbas Samadi, (2019). The Effect of Application of Plant Residues on Improvement of Chemical Properties of Calcareous, Sodic and Saline-Sodic Soils, Applied Soil Reseach, 7(3), 67-82. magiran.com/p2068830
جواد عبدالهی قره کند، ابراهیم سپهر، ولی فیضی اصل، میرحسن رسولی صدقیانی، عباس صمدی، تاثیر کاربرد بقایای گیاهی در بهبود شاخصهای شیمیایی خاکهای آهکی، سدیمی و شور-سدیمی. نشریه تحقیقات کاربردی خاک، 1398؛ 7(3): 67-82. magiran.com/p2068830
Javad Abdollahi Garekand , Ebrahim Sepehr, Vali Feiziasl, Mir Hassan Rasouli Sadaghiani, Abbas Samadi, The Effect of Application of Plant Residues on Improvement of Chemical Properties of Calcareous, Sodic and Saline-Sodic Soils, Applied Soil Reseach, 2019; 7(3): 67-82. magiran.com/p2068830
جواد عبدالهی قره کند، ابراهیم سپهر، ولی فیضی اصل، میرحسن رسولی صدقیانی، عباس صمدی، "تاثیر کاربرد بقایای گیاهی در بهبود شاخصهای شیمیایی خاکهای آهکی، سدیمی و شور-سدیمی"، نشریه تحقیقات کاربردی خاک 7، شماره 3 (1398): 67-82. magiran.com/p2068830
Javad Abdollahi Garekand , Ebrahim Sepehr, Vali Feiziasl, Mir Hassan Rasouli Sadaghiani, Abbas Samadi, "The Effect of Application of Plant Residues on Improvement of Chemical Properties of Calcareous, Sodic and Saline-Sodic Soils", Applied Soil Reseach 7, no.3 (2019): 67-82. magiran.com/p2068830
جواد عبدالهی قره کند، ابراهیم سپهر، ولی فیضی اصل، میرحسن رسولی صدقیانی، عباس صمدی، (1398). 'تاثیر کاربرد بقایای گیاهی در بهبود شاخصهای شیمیایی خاکهای آهکی، سدیمی و شور-سدیمی'، نشریه تحقیقات کاربردی خاک، 7(3)، صص.67-82. magiran.com/p2068830
Javad Abdollahi Garekand , Ebrahim Sepehr, Vali Feiziasl, Mir Hassan Rasouli Sadaghiani, Abbas Samadi, (2019). 'The Effect of Application of Plant Residues on Improvement of Chemical Properties of Calcareous, Sodic and Saline-Sodic Soils', Applied Soil Reseach, 7(3), pp.67-82. magiran.com/p2068830
جواد عبدالهی قره کند؛ ابراهیم سپهر؛ ولی فیضی اصل؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ عباس صمدی. "تاثیر کاربرد بقایای گیاهی در بهبود شاخصهای شیمیایی خاکهای آهکی، سدیمی و شور-سدیمی". نشریه تحقیقات کاربردی خاک، 7 ،3 ، 1398، 67-82. magiran.com/p2068830
Javad Abdollahi Garekand ; Ebrahim Sepehr; Vali Feiziasl; Mir Hassan Rasouli Sadaghiani; Abbas Samadi. "The Effect of Application of Plant Residues on Improvement of Chemical Properties of Calcareous, Sodic and Saline-Sodic Soils", Applied Soil Reseach, 7, 3, 2019, 67-82. magiran.com/p2068830
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال