ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین گواهی، وریا طهماسبی، محمد عزیزی، (1398). بررسی تاثیر همزمان مکمل دهی کلرلا والگاریس و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح استراحتی مارکرهای استرس اکسیداتیو و آمادگی هوازی در مردان سالم دارای اضافه وزن، فصلنامه ابن سینا، 21(3)، 12-22. magiran.com/p2068887
Amin Govahi, Worya Tahmasebi, Mohammad Azizi, (2019). Evaluation of the simultaneous effect of Chlorella vulgaris supplementation and high intensity interval training on resting levels of oxidative stress markers and aerobic fitness in overweight healthy men, EBNESINA, 21(3), 12-22. magiran.com/p2068887
امین گواهی، وریا طهماسبی، محمد عزیزی، بررسی تاثیر همزمان مکمل دهی کلرلا والگاریس و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح استراحتی مارکرهای استرس اکسیداتیو و آمادگی هوازی در مردان سالم دارای اضافه وزن. فصلنامه ابن سینا، 1398؛ 21(3): 12-22. magiran.com/p2068887
Amin Govahi, Worya Tahmasebi, Mohammad Azizi, Evaluation of the simultaneous effect of Chlorella vulgaris supplementation and high intensity interval training on resting levels of oxidative stress markers and aerobic fitness in overweight healthy men, EBNESINA, 2019; 21(3): 12-22. magiran.com/p2068887
امین گواهی، وریا طهماسبی، محمد عزیزی، "بررسی تاثیر همزمان مکمل دهی کلرلا والگاریس و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح استراحتی مارکرهای استرس اکسیداتیو و آمادگی هوازی در مردان سالم دارای اضافه وزن"، فصلنامه ابن سینا 21، شماره 3 (1398): 12-22. magiran.com/p2068887
Amin Govahi, Worya Tahmasebi, Mohammad Azizi, "Evaluation of the simultaneous effect of Chlorella vulgaris supplementation and high intensity interval training on resting levels of oxidative stress markers and aerobic fitness in overweight healthy men", EBNESINA 21, no.3 (2019): 12-22. magiran.com/p2068887
امین گواهی، وریا طهماسبی، محمد عزیزی، (1398). 'بررسی تاثیر همزمان مکمل دهی کلرلا والگاریس و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح استراحتی مارکرهای استرس اکسیداتیو و آمادگی هوازی در مردان سالم دارای اضافه وزن'، فصلنامه ابن سینا، 21(3)، صص.12-22. magiran.com/p2068887
Amin Govahi, Worya Tahmasebi, Mohammad Azizi, (2019). 'Evaluation of the simultaneous effect of Chlorella vulgaris supplementation and high intensity interval training on resting levels of oxidative stress markers and aerobic fitness in overweight healthy men', EBNESINA, 21(3), pp.12-22. magiran.com/p2068887
امین گواهی؛ وریا طهماسبی؛ محمد عزیزی. "بررسی تاثیر همزمان مکمل دهی کلرلا والگاریس و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح استراحتی مارکرهای استرس اکسیداتیو و آمادگی هوازی در مردان سالم دارای اضافه وزن". فصلنامه ابن سینا، 21 ،3 ، 1398، 12-22. magiran.com/p2068887
Amin Govahi; Worya Tahmasebi; Mohammad Azizi. "Evaluation of the simultaneous effect of Chlorella vulgaris supplementation and high intensity interval training on resting levels of oxidative stress markers and aerobic fitness in overweight healthy men", EBNESINA, 21, 3, 2019, 12-22. magiran.com/p2068887
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال