ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی مشهدی، موسی کرمی، (1398). حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان، نشریه مطالعات حقوق عمومی، 50(2)، 737-755. magiran.com/p2068924
Ali Mashhadi , Mousa Karami, (2020). Protecting Women against Violence in the Light of 2011 Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, Public Law Studies Quarterly, 50(2), 737-755. magiran.com/p2068924
علی مشهدی، موسی کرمی، حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان. نشریه مطالعات حقوق عمومی، 1398؛ 50(2): 737-755. magiran.com/p2068924
Ali Mashhadi , Mousa Karami, Protecting Women against Violence in the Light of 2011 Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, Public Law Studies Quarterly, 2020; 50(2): 737-755. magiran.com/p2068924
علی مشهدی، موسی کرمی، "حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان"، نشریه مطالعات حقوق عمومی 50، شماره 2 (1398): 737-755. magiran.com/p2068924
Ali Mashhadi , Mousa Karami, "Protecting Women against Violence in the Light of 2011 Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence", Public Law Studies Quarterly 50, no.2 (2020): 737-755. magiran.com/p2068924
علی مشهدی، موسی کرمی، (1398). 'حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان'، نشریه مطالعات حقوق عمومی، 50(2)، صص.737-755. magiran.com/p2068924
Ali Mashhadi , Mousa Karami, (2020). 'Protecting Women against Violence in the Light of 2011 Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence', Public Law Studies Quarterly, 50(2), pp.737-755. magiran.com/p2068924
علی مشهدی؛ موسی کرمی. "حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان". نشریه مطالعات حقوق عمومی، 50 ،2 ، 1398، 737-755. magiran.com/p2068924
Ali Mashhadi ; Mousa Karami. "Protecting Women against Violence in the Light of 2011 Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence", Public Law Studies Quarterly, 50, 2, 2020, 737-755. magiran.com/p2068924
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال