ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود جلالی، علی نوریان، (1398). مطالعه تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا، نشریه مطالعات حقوق عمومی، 50(2)، 771-792. magiran.com/p2068926
Mahmoud Jalali , Ali Noorian, (2020). Comparative Study of General Conditions in Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in the Iranian and the European Union Laws, Public Law Studies Quarterly, 50(2), 771-792. magiran.com/p2068926
محمود جلالی، علی نوریان، مطالعه تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا. نشریه مطالعات حقوق عمومی، 1398؛ 50(2): 771-792. magiran.com/p2068926
Mahmoud Jalali , Ali Noorian, Comparative Study of General Conditions in Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in the Iranian and the European Union Laws, Public Law Studies Quarterly, 2020; 50(2): 771-792. magiran.com/p2068926
محمود جلالی، علی نوریان، "مطالعه تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا"، نشریه مطالعات حقوق عمومی 50، شماره 2 (1398): 771-792. magiran.com/p2068926
Mahmoud Jalali , Ali Noorian, "Comparative Study of General Conditions in Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in the Iranian and the European Union Laws", Public Law Studies Quarterly 50, no.2 (2020): 771-792. magiran.com/p2068926
محمود جلالی، علی نوریان، (1398). 'مطالعه تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا'، نشریه مطالعات حقوق عمومی، 50(2)، صص.771-792. magiran.com/p2068926
Mahmoud Jalali , Ali Noorian, (2020). 'Comparative Study of General Conditions in Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in the Iranian and the European Union Laws', Public Law Studies Quarterly, 50(2), pp.771-792. magiran.com/p2068926
محمود جلالی؛ علی نوریان. "مطالعه تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا". نشریه مطالعات حقوق عمومی، 50 ،2 ، 1398، 771-792. magiran.com/p2068926
Mahmoud Jalali ; Ali Noorian. "Comparative Study of General Conditions in Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in the Iranian and the European Union Laws", Public Law Studies Quarterly, 50, 2, 2020, 771-792. magiran.com/p2068926
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال