ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا رضالو، یحیی آیرملو، (1398). جلوه هایی از تکنیک و تزئین در هنر مهره سازی اقوام سکایی مطالعه موردی گورستان خرم آباد مشگین شهر، مجله جلوه هنر، 24، 19-32. magiran.com/p2068933
R. Rezalou , Y. Ayremlou, (2019). Displays of the Techniques and Decoration in the Art of Scythian Bead Making: Case Study of Khoram Abad Cemetery, Journal of Jelve-y Honar, 24, 19-32. magiran.com/p2068933
رضا رضالو، یحیی آیرملو، جلوه هایی از تکنیک و تزئین در هنر مهره سازی اقوام سکایی مطالعه موردی گورستان خرم آباد مشگین شهر. مجله جلوه هنر، 1398؛ 24: 19-32. magiran.com/p2068933
R. Rezalou , Y. Ayremlou, Displays of the Techniques and Decoration in the Art of Scythian Bead Making: Case Study of Khoram Abad Cemetery, Journal of Jelve-y Honar, 2019; 24: 19-32. magiran.com/p2068933
رضا رضالو، یحیی آیرملو، "جلوه هایی از تکنیک و تزئین در هنر مهره سازی اقوام سکایی مطالعه موردی گورستان خرم آباد مشگین شهر"، مجله جلوه هنر ،24 (1398): 19-32. magiran.com/p2068933
R. Rezalou , Y. Ayremlou, "Displays of the Techniques and Decoration in the Art of Scythian Bead Making: Case Study of Khoram Abad Cemetery", Journal of Jelve-y Honar no. 24 (2019): 19-32. magiran.com/p2068933
رضا رضالو، یحیی آیرملو، (1398). 'جلوه هایی از تکنیک و تزئین در هنر مهره سازی اقوام سکایی مطالعه موردی گورستان خرم آباد مشگین شهر'، مجله جلوه هنر، 24، صص.19-32. magiran.com/p2068933
R. Rezalou , Y. Ayremlou, (2019). 'Displays of the Techniques and Decoration in the Art of Scythian Bead Making: Case Study of Khoram Abad Cemetery', Journal of Jelve-y Honar, 24, pp.19-32. magiran.com/p2068933
رضا رضالو؛ یحیی آیرملو. "جلوه هایی از تکنیک و تزئین در هنر مهره سازی اقوام سکایی مطالعه موردی گورستان خرم آباد مشگین شهر". مجله جلوه هنر، 24 ، 1398، 19-32. magiran.com/p2068933
R. Rezalou ; Y. Ayremlou. "Displays of the Techniques and Decoration in the Art of Scythian Bead Making: Case Study of Khoram Abad Cemetery", Journal of Jelve-y Honar, 24, 2019, 19-32. magiran.com/p2068933
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال