ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم مونسی سرخه، سیما دادگر، (1398). میزان رضایتمندی و انطباق با استانداردهای پوششی پرستاران و بیماران بستری در بخش کودکان (مطالعه موردی بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز)، مجله جلوه هنر، 11(3)، 75-84. magiran.com/p2068938
M. Mounesi Sorkheh , S. Dadgar, (2019). Satisfaction and Compliance with Covering Standards of Nurses and Patients in Pediatric Ward (Case Study: Shiraz Ghadir Mother & Child Hospital), Journal of Jelve-y Honar, 11(3), 75-84. magiran.com/p2068938
مریم مونسی سرخه، سیما دادگر، میزان رضایتمندی و انطباق با استانداردهای پوششی پرستاران و بیماران بستری در بخش کودکان (مطالعه موردی بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز). مجله جلوه هنر، 1398؛ 11(3): 75-84. magiran.com/p2068938
M. Mounesi Sorkheh , S. Dadgar, Satisfaction and Compliance with Covering Standards of Nurses and Patients in Pediatric Ward (Case Study: Shiraz Ghadir Mother & Child Hospital), Journal of Jelve-y Honar, 2019; 11(3): 75-84. magiran.com/p2068938
مریم مونسی سرخه، سیما دادگر، "میزان رضایتمندی و انطباق با استانداردهای پوششی پرستاران و بیماران بستری در بخش کودکان (مطالعه موردی بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز)"، مجله جلوه هنر 11، شماره 3 (1398): 75-84. magiran.com/p2068938
M. Mounesi Sorkheh , S. Dadgar, "Satisfaction and Compliance with Covering Standards of Nurses and Patients in Pediatric Ward (Case Study: Shiraz Ghadir Mother & Child Hospital)", Journal of Jelve-y Honar 11, no.3 (2019): 75-84. magiran.com/p2068938
مریم مونسی سرخه، سیما دادگر، (1398). 'میزان رضایتمندی و انطباق با استانداردهای پوششی پرستاران و بیماران بستری در بخش کودکان (مطالعه موردی بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز)'، مجله جلوه هنر، 11(3)، صص.75-84. magiran.com/p2068938
M. Mounesi Sorkheh , S. Dadgar, (2019). 'Satisfaction and Compliance with Covering Standards of Nurses and Patients in Pediatric Ward (Case Study: Shiraz Ghadir Mother & Child Hospital)', Journal of Jelve-y Honar, 11(3), pp.75-84. magiran.com/p2068938
مریم مونسی سرخه؛ سیما دادگر. "میزان رضایتمندی و انطباق با استانداردهای پوششی پرستاران و بیماران بستری در بخش کودکان (مطالعه موردی بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز)". مجله جلوه هنر، 11 ،3 ، 1398، 75-84. magiran.com/p2068938
M. Mounesi Sorkheh ; S. Dadgar. "Satisfaction and Compliance with Covering Standards of Nurses and Patients in Pediatric Ward (Case Study: Shiraz Ghadir Mother & Child Hospital)", Journal of Jelve-y Honar, 11, 3, 2019, 75-84. magiran.com/p2068938
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال