ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نهال اعرابی، روح الله تولایی، هاشم منتصری، علیرضا اسلامبولچی، (1398). بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات جامع مدیریتی در ساماندهی مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مجله علوم پزشکی صدرا، 7(4)، 357-368. magiran.com/p2068940
Nahal Aarabi, Rouhollah Tavallaee, Hashem Montaseri , Alireza Slambolchi, (2019). The Efficiency of a Comprehensive Management Information System in Organizing the Growth Centers of Shiraz University of Medical Sciences, Sadra Medical Sciences Journal, 7(4), 357-368. magiran.com/p2068940
نهال اعرابی، روح الله تولایی، هاشم منتصری، علیرضا اسلامبولچی، بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات جامع مدیریتی در ساماندهی مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله علوم پزشکی صدرا، 1398؛ 7(4): 357-368. magiran.com/p2068940
Nahal Aarabi, Rouhollah Tavallaee, Hashem Montaseri , Alireza Slambolchi, The Efficiency of a Comprehensive Management Information System in Organizing the Growth Centers of Shiraz University of Medical Sciences, Sadra Medical Sciences Journal, 2019; 7(4): 357-368. magiran.com/p2068940
نهال اعرابی، روح الله تولایی، هاشم منتصری، علیرضا اسلامبولچی، "بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات جامع مدیریتی در ساماندهی مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز"، مجله علوم پزشکی صدرا 7، شماره 4 (1398): 357-368. magiran.com/p2068940
Nahal Aarabi, Rouhollah Tavallaee, Hashem Montaseri , Alireza Slambolchi, "The Efficiency of a Comprehensive Management Information System in Organizing the Growth Centers of Shiraz University of Medical Sciences", Sadra Medical Sciences Journal 7, no.4 (2019): 357-368. magiran.com/p2068940
نهال اعرابی، روح الله تولایی، هاشم منتصری، علیرضا اسلامبولچی، (1398). 'بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات جامع مدیریتی در ساماندهی مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز'، مجله علوم پزشکی صدرا، 7(4)، صص.357-368. magiran.com/p2068940
Nahal Aarabi, Rouhollah Tavallaee, Hashem Montaseri , Alireza Slambolchi, (2019). 'The Efficiency of a Comprehensive Management Information System in Organizing the Growth Centers of Shiraz University of Medical Sciences', Sadra Medical Sciences Journal, 7(4), pp.357-368. magiran.com/p2068940
نهال اعرابی؛ روح الله تولایی؛ هاشم منتصری؛ علیرضا اسلامبولچی. "بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات جامع مدیریتی در ساماندهی مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز". مجله علوم پزشکی صدرا، 7 ،4 ، 1398، 357-368. magiran.com/p2068940
Nahal Aarabi; Rouhollah Tavallaee; Hashem Montaseri ; Alireza Slambolchi. "The Efficiency of a Comprehensive Management Information System in Organizing the Growth Centers of Shiraz University of Medical Sciences", Sadra Medical Sciences Journal, 7, 4, 2019, 357-368. magiran.com/p2068940
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال