ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساجده بمپوری، مهناز قلجه، علی نویدیان، (1398). تاثیر آموزش مدیریت زمان بر استرس و فرسودگی شغلی، پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 1397، مجله علوم پزشکی صدرا، 7(4)، 401-412. magiran.com/p2068944
Sajede Bampoori, Mahnaz Ghaljeh , Ali Navidian, (2019). The Effect of Time Management Training on Stress and Burnout of Nurses in Educational Hospitals of Zahedan University of Medical Sciences 2018, Sadra Medical Sciences Journal, 7(4), 401-412. magiran.com/p2068944
ساجده بمپوری، مهناز قلجه، علی نویدیان، تاثیر آموزش مدیریت زمان بر استرس و فرسودگی شغلی، پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 1397. مجله علوم پزشکی صدرا، 1398؛ 7(4): 401-412. magiran.com/p2068944
Sajede Bampoori, Mahnaz Ghaljeh , Ali Navidian, The Effect of Time Management Training on Stress and Burnout of Nurses in Educational Hospitals of Zahedan University of Medical Sciences 2018, Sadra Medical Sciences Journal, 2019; 7(4): 401-412. magiran.com/p2068944
ساجده بمپوری، مهناز قلجه، علی نویدیان، "تاثیر آموزش مدیریت زمان بر استرس و فرسودگی شغلی، پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 1397"، مجله علوم پزشکی صدرا 7، شماره 4 (1398): 401-412. magiran.com/p2068944
Sajede Bampoori, Mahnaz Ghaljeh , Ali Navidian, "The Effect of Time Management Training on Stress and Burnout of Nurses in Educational Hospitals of Zahedan University of Medical Sciences 2018", Sadra Medical Sciences Journal 7, no.4 (2019): 401-412. magiran.com/p2068944
ساجده بمپوری، مهناز قلجه، علی نویدیان، (1398). 'تاثیر آموزش مدیریت زمان بر استرس و فرسودگی شغلی، پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 1397'، مجله علوم پزشکی صدرا، 7(4)، صص.401-412. magiran.com/p2068944
Sajede Bampoori, Mahnaz Ghaljeh , Ali Navidian, (2019). 'The Effect of Time Management Training on Stress and Burnout of Nurses in Educational Hospitals of Zahedan University of Medical Sciences 2018', Sadra Medical Sciences Journal, 7(4), pp.401-412. magiran.com/p2068944
ساجده بمپوری؛ مهناز قلجه؛ علی نویدیان. "تاثیر آموزش مدیریت زمان بر استرس و فرسودگی شغلی، پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 1397". مجله علوم پزشکی صدرا، 7 ،4 ، 1398، 401-412. magiran.com/p2068944
Sajede Bampoori; Mahnaz Ghaljeh ; Ali Navidian. "The Effect of Time Management Training on Stress and Burnout of Nurses in Educational Hospitals of Zahedan University of Medical Sciences 2018", Sadra Medical Sciences Journal, 7, 4, 2019, 401-412. magiran.com/p2068944
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال