ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منیره عسکری نژاد، الهام قبادی، (1398). رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل به تسهیم دانش ضمنی و آشکار پرستاران بیمارستان نمازی شیراز، مجله علوم پزشکی صدرا، 7(4)، 413-422. magiran.com/p2068945
Monireh Askarinejad, Elham Ghobadi Azad , (2019). The Relationship between Social Capital on Tendency to Explicit and Tacit Knowledge Sharing Among Nurses of Namazi Hospital, Sadra Medical Sciences Journal, 7(4), 413-422. magiran.com/p2068945
منیره عسکری نژاد، الهام قبادی، رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل به تسهیم دانش ضمنی و آشکار پرستاران بیمارستان نمازی شیراز. مجله علوم پزشکی صدرا، 1398؛ 7(4): 413-422. magiran.com/p2068945
Monireh Askarinejad, Elham Ghobadi Azad , The Relationship between Social Capital on Tendency to Explicit and Tacit Knowledge Sharing Among Nurses of Namazi Hospital, Sadra Medical Sciences Journal, 2019; 7(4): 413-422. magiran.com/p2068945
منیره عسکری نژاد، الهام قبادی، "رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل به تسهیم دانش ضمنی و آشکار پرستاران بیمارستان نمازی شیراز"، مجله علوم پزشکی صدرا 7، شماره 4 (1398): 413-422. magiran.com/p2068945
Monireh Askarinejad, Elham Ghobadi Azad , "The Relationship between Social Capital on Tendency to Explicit and Tacit Knowledge Sharing Among Nurses of Namazi Hospital", Sadra Medical Sciences Journal 7, no.4 (2019): 413-422. magiran.com/p2068945
منیره عسکری نژاد، الهام قبادی، (1398). 'رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل به تسهیم دانش ضمنی و آشکار پرستاران بیمارستان نمازی شیراز'، مجله علوم پزشکی صدرا، 7(4)، صص.413-422. magiran.com/p2068945
Monireh Askarinejad, Elham Ghobadi Azad , (2019). 'The Relationship between Social Capital on Tendency to Explicit and Tacit Knowledge Sharing Among Nurses of Namazi Hospital', Sadra Medical Sciences Journal, 7(4), pp.413-422. magiran.com/p2068945
منیره عسکری نژاد؛ الهام قبادی. "رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل به تسهیم دانش ضمنی و آشکار پرستاران بیمارستان نمازی شیراز". مجله علوم پزشکی صدرا، 7 ،4 ، 1398، 413-422. magiran.com/p2068945
Monireh Askarinejad; Elham Ghobadi Azad . "The Relationship between Social Capital on Tendency to Explicit and Tacit Knowledge Sharing Among Nurses of Namazi Hospital", Sadra Medical Sciences Journal, 7, 4, 2019, 413-422. magiran.com/p2068945
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال