ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام میرشاه، شکوفه زارعی، مسعود بحرینی، (1398). بررسی اثربخشی مداخله روانی آموزشی بر بار روانی مراقبان خانگی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی، مجله علوم پزشکی صدرا، 7(4)، 423-432. magiran.com/p2068946
Elham Mirshah, Shekufe Zarei , Masoud Bahreini, (2019). The Effectiveness of Psycho-educational Intervention on the Burden of Family Caregivers of Patients with Bipolar Disorder, Sadra Medical Sciences Journal, 7(4), 423-432. magiran.com/p2068946
الهام میرشاه، شکوفه زارعی، مسعود بحرینی، بررسی اثربخشی مداخله روانی آموزشی بر بار روانی مراقبان خانگی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی. مجله علوم پزشکی صدرا، 1398؛ 7(4): 423-432. magiran.com/p2068946
Elham Mirshah, Shekufe Zarei , Masoud Bahreini, The Effectiveness of Psycho-educational Intervention on the Burden of Family Caregivers of Patients with Bipolar Disorder, Sadra Medical Sciences Journal, 2019; 7(4): 423-432. magiran.com/p2068946
الهام میرشاه، شکوفه زارعی، مسعود بحرینی، "بررسی اثربخشی مداخله روانی آموزشی بر بار روانی مراقبان خانگی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی"، مجله علوم پزشکی صدرا 7، شماره 4 (1398): 423-432. magiran.com/p2068946
Elham Mirshah, Shekufe Zarei , Masoud Bahreini, "The Effectiveness of Psycho-educational Intervention on the Burden of Family Caregivers of Patients with Bipolar Disorder", Sadra Medical Sciences Journal 7, no.4 (2019): 423-432. magiran.com/p2068946
الهام میرشاه، شکوفه زارعی، مسعود بحرینی، (1398). 'بررسی اثربخشی مداخله روانی آموزشی بر بار روانی مراقبان خانگی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی'، مجله علوم پزشکی صدرا، 7(4)، صص.423-432. magiran.com/p2068946
Elham Mirshah, Shekufe Zarei , Masoud Bahreini, (2019). 'The Effectiveness of Psycho-educational Intervention on the Burden of Family Caregivers of Patients with Bipolar Disorder', Sadra Medical Sciences Journal, 7(4), pp.423-432. magiran.com/p2068946
الهام میرشاه؛ شکوفه زارعی؛ مسعود بحرینی. "بررسی اثربخشی مداخله روانی آموزشی بر بار روانی مراقبان خانگی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی". مجله علوم پزشکی صدرا، 7 ،4 ، 1398، 423-432. magiran.com/p2068946
Elham Mirshah; Shekufe Zarei ; Masoud Bahreini. "The Effectiveness of Psycho-educational Intervention on the Burden of Family Caregivers of Patients with Bipolar Disorder", Sadra Medical Sciences Journal, 7, 4, 2019, 423-432. magiran.com/p2068946
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال