ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا فرزین، محمود حسن پور، علی عرب مازار، سید مجتبی محمود زاده، (1398). تحلیلی نهادی بر هزینه مبادله بازار و کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری ایران، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 8(29)، 21-41. magiran.com/p2068949
Mohammad Reza Farzin , Mahmood Hasanpoor, Ali Arab Mazar, Seyed Mojtaba Mahmoud Zadeh, (2019). Institutional Analysis of Iran's Tourism Market and SME s, Journal of Tourism Planning and Development, 8(29), 21-41. magiran.com/p2068949
محمدرضا فرزین، محمود حسن پور، علی عرب مازار، سید مجتبی محمود زاده، تحلیلی نهادی بر هزینه مبادله بازار و کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری ایران. نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 1398؛ 8(29): 21-41. magiran.com/p2068949
Mohammad Reza Farzin , Mahmood Hasanpoor, Ali Arab Mazar, Seyed Mojtaba Mahmoud Zadeh, Institutional Analysis of Iran's Tourism Market and SME s, Journal of Tourism Planning and Development, 2019; 8(29): 21-41. magiran.com/p2068949
محمدرضا فرزین، محمود حسن پور، علی عرب مازار، سید مجتبی محمود زاده، "تحلیلی نهادی بر هزینه مبادله بازار و کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری ایران"، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری 8، شماره 29 (1398): 21-41. magiran.com/p2068949
Mohammad Reza Farzin , Mahmood Hasanpoor, Ali Arab Mazar, Seyed Mojtaba Mahmoud Zadeh, "Institutional Analysis of Iran's Tourism Market and SME s", Journal of Tourism Planning and Development 8, no.29 (2019): 21-41. magiran.com/p2068949
محمدرضا فرزین، محمود حسن پور، علی عرب مازار، سید مجتبی محمود زاده، (1398). 'تحلیلی نهادی بر هزینه مبادله بازار و کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری ایران'، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 8(29)، صص.21-41. magiran.com/p2068949
Mohammad Reza Farzin , Mahmood Hasanpoor, Ali Arab Mazar, Seyed Mojtaba Mahmoud Zadeh, (2019). 'Institutional Analysis of Iran's Tourism Market and SME s', Journal of Tourism Planning and Development, 8(29), pp.21-41. magiran.com/p2068949
محمدرضا فرزین؛ محمود حسن پور؛ علی عرب مازار؛ سید مجتبی محمود زاده. "تحلیلی نهادی بر هزینه مبادله بازار و کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری ایران". نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 8 ،29 ، 1398، 21-41. magiran.com/p2068949
Mohammad Reza Farzin ; Mahmood Hasanpoor; Ali Arab Mazar; Seyed Mojtaba Mahmoud Zadeh. "Institutional Analysis of Iran's Tourism Market and SME s", Journal of Tourism Planning and Development, 8, 29, 2019, 21-41. magiran.com/p2068949
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال