ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد قادری، مسعود ابراهیمی قادی، احسان بابانژاد، (1398). تعیین تاثیر پارامترهای هواشناسی بر گردشگری کلانشهرها بر مبنای ارائه مدل ترکیبی زمانی - مکانی پیش بینی آلاینده های هوا (مطالعه موردی: شهر تهران)، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 8(29)، 57-70. magiran.com/p2068951
Farhad Qaderi , Masoud Ebrahimi Ghadi, Ehsan Babanezhad, (2019). Determining effect of meteorological parameters on tourism of metropolises based on presenting integrated spatial-temporal predicting model for air pollutants (case study: Tehran), Journal of Tourism Planning and Development, 8(29), 57-70. magiran.com/p2068951
فرهاد قادری، مسعود ابراهیمی قادی، احسان بابانژاد، تعیین تاثیر پارامترهای هواشناسی بر گردشگری کلانشهرها بر مبنای ارائه مدل ترکیبی زمانی - مکانی پیش بینی آلاینده های هوا (مطالعه موردی: شهر تهران). نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 1398؛ 8(29): 57-70. magiran.com/p2068951
Farhad Qaderi , Masoud Ebrahimi Ghadi, Ehsan Babanezhad, Determining effect of meteorological parameters on tourism of metropolises based on presenting integrated spatial-temporal predicting model for air pollutants (case study: Tehran), Journal of Tourism Planning and Development, 2019; 8(29): 57-70. magiran.com/p2068951
فرهاد قادری، مسعود ابراهیمی قادی، احسان بابانژاد، "تعیین تاثیر پارامترهای هواشناسی بر گردشگری کلانشهرها بر مبنای ارائه مدل ترکیبی زمانی - مکانی پیش بینی آلاینده های هوا (مطالعه موردی: شهر تهران)"، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری 8، شماره 29 (1398): 57-70. magiran.com/p2068951
Farhad Qaderi , Masoud Ebrahimi Ghadi, Ehsan Babanezhad, "Determining effect of meteorological parameters on tourism of metropolises based on presenting integrated spatial-temporal predicting model for air pollutants (case study: Tehran)", Journal of Tourism Planning and Development 8, no.29 (2019): 57-70. magiran.com/p2068951
فرهاد قادری، مسعود ابراهیمی قادی، احسان بابانژاد، (1398). 'تعیین تاثیر پارامترهای هواشناسی بر گردشگری کلانشهرها بر مبنای ارائه مدل ترکیبی زمانی - مکانی پیش بینی آلاینده های هوا (مطالعه موردی: شهر تهران)'، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 8(29)، صص.57-70. magiran.com/p2068951
Farhad Qaderi , Masoud Ebrahimi Ghadi, Ehsan Babanezhad, (2019). 'Determining effect of meteorological parameters on tourism of metropolises based on presenting integrated spatial-temporal predicting model for air pollutants (case study: Tehran)', Journal of Tourism Planning and Development, 8(29), pp.57-70. magiran.com/p2068951
فرهاد قادری؛ مسعود ابراهیمی قادی؛ احسان بابانژاد. "تعیین تاثیر پارامترهای هواشناسی بر گردشگری کلانشهرها بر مبنای ارائه مدل ترکیبی زمانی - مکانی پیش بینی آلاینده های هوا (مطالعه موردی: شهر تهران)". نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 8 ،29 ، 1398، 57-70. magiran.com/p2068951
Farhad Qaderi ; Masoud Ebrahimi Ghadi; Ehsan Babanezhad. "Determining effect of meteorological parameters on tourism of metropolises based on presenting integrated spatial-temporal predicting model for air pollutants (case study: Tehran)", Journal of Tourism Planning and Development, 8, 29, 2019, 57-70. magiran.com/p2068951
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال