ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرضا حیاتی، علیرضا مظفری، عبدالله طلوعی آذر، (1398). روایت شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایه نظریه ژرار ژنت، مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)، 13(1)، 1-38. magiran.com/p2068956
Abdorreza Hayati , Alireza Mozaffari, Abdollah Toloeiazar, (2019). Narratology of Several Common Allegories in the Works of Sanai, Attar and Maulana, based on the Theory of Gerard Genette, Researches on Mystical Literature (Gawhar-i Guya), 13(1), 1-38. magiran.com/p2068956
عبدالرضا حیاتی، علیرضا مظفری، عبدالله طلوعی آذر، روایت شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایه نظریه ژرار ژنت. مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)، 1398؛ 13(1): 1-38. magiran.com/p2068956
Abdorreza Hayati , Alireza Mozaffari, Abdollah Toloeiazar, Narratology of Several Common Allegories in the Works of Sanai, Attar and Maulana, based on the Theory of Gerard Genette, Researches on Mystical Literature (Gawhar-i Guya), 2019; 13(1): 1-38. magiran.com/p2068956
عبدالرضا حیاتی، علیرضا مظفری، عبدالله طلوعی آذر، "روایت شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایه نظریه ژرار ژنت"، مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) 13، شماره 1 (1398): 1-38. magiran.com/p2068956
Abdorreza Hayati , Alireza Mozaffari, Abdollah Toloeiazar, "Narratology of Several Common Allegories in the Works of Sanai, Attar and Maulana, based on the Theory of Gerard Genette", Researches on Mystical Literature (Gawhar-i Guya) 13, no.1 (2019): 1-38. magiran.com/p2068956
عبدالرضا حیاتی، علیرضا مظفری، عبدالله طلوعی آذر، (1398). 'روایت شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایه نظریه ژرار ژنت'، مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)، 13(1)، صص.1-38. magiran.com/p2068956
Abdorreza Hayati , Alireza Mozaffari, Abdollah Toloeiazar, (2019). 'Narratology of Several Common Allegories in the Works of Sanai, Attar and Maulana, based on the Theory of Gerard Genette', Researches on Mystical Literature (Gawhar-i Guya), 13(1), pp.1-38. magiran.com/p2068956
عبدالرضا حیاتی؛ علیرضا مظفری؛ عبدالله طلوعی آذر. "روایت شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایه نظریه ژرار ژنت". مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)، 13 ،1 ، 1398، 1-38. magiran.com/p2068956
Abdorreza Hayati ; Alireza Mozaffari; Abdollah Toloeiazar. "Narratology of Several Common Allegories in the Works of Sanai, Attar and Maulana, based on the Theory of Gerard Genette", Researches on Mystical Literature (Gawhar-i Guya), 13, 1, 2019, 1-38. magiran.com/p2068956
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال