ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا پاکزاد، فاطمه کلاهچیان، محمد ایرانی، (1398). تحلیل کارکرد عناصر بلاغی (تخیل و موسیقی) در نثر شاعرانه تذکره الاولیاء عطار نیشابوری، مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)، 13(1)، 111-138. magiran.com/p2068960
Zahra Pakzad, Fateme Kolahchian , Mohammad Irani, (2019). An Analysis of the Function of Rhetorical Elements (Imagination and Music) in the Poetic Prose of Tazkirat al-Awliyā by Attar Neishaburi, Researches on Mystical Literature (Gawhar-i Guya), 13(1), 111-138. magiran.com/p2068960
زهرا پاکزاد، فاطمه کلاهچیان، محمد ایرانی، تحلیل کارکرد عناصر بلاغی (تخیل و موسیقی) در نثر شاعرانه تذکره الاولیاء عطار نیشابوری. مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)، 1398؛ 13(1): 111-138. magiran.com/p2068960
Zahra Pakzad, Fateme Kolahchian , Mohammad Irani, An Analysis of the Function of Rhetorical Elements (Imagination and Music) in the Poetic Prose of Tazkirat al-Awliyā by Attar Neishaburi, Researches on Mystical Literature (Gawhar-i Guya), 2019; 13(1): 111-138. magiran.com/p2068960
زهرا پاکزاد، فاطمه کلاهچیان، محمد ایرانی، "تحلیل کارکرد عناصر بلاغی (تخیل و موسیقی) در نثر شاعرانه تذکره الاولیاء عطار نیشابوری"، مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) 13، شماره 1 (1398): 111-138. magiran.com/p2068960
Zahra Pakzad, Fateme Kolahchian , Mohammad Irani, "An Analysis of the Function of Rhetorical Elements (Imagination and Music) in the Poetic Prose of Tazkirat al-Awliyā by Attar Neishaburi", Researches on Mystical Literature (Gawhar-i Guya) 13, no.1 (2019): 111-138. magiran.com/p2068960
زهرا پاکزاد، فاطمه کلاهچیان، محمد ایرانی، (1398). 'تحلیل کارکرد عناصر بلاغی (تخیل و موسیقی) در نثر شاعرانه تذکره الاولیاء عطار نیشابوری'، مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)، 13(1)، صص.111-138. magiran.com/p2068960
Zahra Pakzad, Fateme Kolahchian , Mohammad Irani, (2019). 'An Analysis of the Function of Rhetorical Elements (Imagination and Music) in the Poetic Prose of Tazkirat al-Awliyā by Attar Neishaburi', Researches on Mystical Literature (Gawhar-i Guya), 13(1), pp.111-138. magiran.com/p2068960
زهرا پاکزاد؛ فاطمه کلاهچیان؛ محمد ایرانی. "تحلیل کارکرد عناصر بلاغی (تخیل و موسیقی) در نثر شاعرانه تذکره الاولیاء عطار نیشابوری". مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)، 13 ،1 ، 1398، 111-138. magiran.com/p2068960
Zahra Pakzad; Fateme Kolahchian ; Mohammad Irani. "An Analysis of the Function of Rhetorical Elements (Imagination and Music) in the Poetic Prose of Tazkirat al-Awliyā by Attar Neishaburi", Researches on Mystical Literature (Gawhar-i Guya), 13, 1, 2019, 111-138. magiran.com/p2068960
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال