ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیمین شرفی، فاطمه حاجی آبادی، جواد ملک زاده، مهناز بهرامی، (1398). تاثیر استفاده از گوش بند و ماسک چشمی در طی خواب شب بر دلیریوم در بیماران بخش مراقبت های ویژه، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(7)، 515-524. magiran.com/p2068987
Simin Sharafi, Fatemeh Hajiabadi, Javad Malekzadeh, Mahnaz Bahrami, (2019). THE EFFECT OF USING EARPLUGS AND EYE MASK DURING SLEEP ON DELIRIUM IN INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(7), 515-524. magiran.com/p2068987
سیمین شرفی، فاطمه حاجی آبادی، جواد ملک زاده، مهناز بهرامی، تاثیر استفاده از گوش بند و ماسک چشمی در طی خواب شب بر دلیریوم در بیماران بخش مراقبت های ویژه. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(7): 515-524. magiran.com/p2068987
Simin Sharafi, Fatemeh Hajiabadi, Javad Malekzadeh, Mahnaz Bahrami, THE EFFECT OF USING EARPLUGS AND EYE MASK DURING SLEEP ON DELIRIUM IN INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2019; 17(7): 515-524. magiran.com/p2068987
سیمین شرفی، فاطمه حاجی آبادی، جواد ملک زاده، مهناز بهرامی، "تاثیر استفاده از گوش بند و ماسک چشمی در طی خواب شب بر دلیریوم در بیماران بخش مراقبت های ویژه"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 7 (1398): 515-524. magiran.com/p2068987
Simin Sharafi, Fatemeh Hajiabadi, Javad Malekzadeh, Mahnaz Bahrami, "THE EFFECT OF USING EARPLUGS AND EYE MASK DURING SLEEP ON DELIRIUM IN INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.7 (2019): 515-524. magiran.com/p2068987
سیمین شرفی، فاطمه حاجی آبادی، جواد ملک زاده، مهناز بهرامی، (1398). 'تاثیر استفاده از گوش بند و ماسک چشمی در طی خواب شب بر دلیریوم در بیماران بخش مراقبت های ویژه'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(7)، صص.515-524. magiran.com/p2068987
Simin Sharafi, Fatemeh Hajiabadi, Javad Malekzadeh, Mahnaz Bahrami, (2019). 'THE EFFECT OF USING EARPLUGS AND EYE MASK DURING SLEEP ON DELIRIUM IN INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(7), pp.515-524. magiran.com/p2068987
سیمین شرفی؛ فاطمه حاجی آبادی؛ جواد ملک زاده؛ مهناز بهرامی. "تاثیر استفاده از گوش بند و ماسک چشمی در طی خواب شب بر دلیریوم در بیماران بخش مراقبت های ویژه". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،7 ، 1398، 515-524. magiran.com/p2068987
Simin Sharafi; Fatemeh Hajiabadi; Javad Malekzadeh; Mahnaz Bahrami. "THE EFFECT OF USING EARPLUGS AND EYE MASK DURING SLEEP ON DELIRIUM IN INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 7, 2019, 515-524. magiran.com/p2068987
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال