ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین حبیب زاده، فرزانه اکبری، هاله قوامی، خلیل مرادی، (1398). بررسی استقرار استانداردهای دوستدار ایمنی بیمار در مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(7)، 525-534. magiran.com/p2068988
Hossein Habibzade, Farzaneh Akbari, Haleh Qhavami, Khalil Moradi, (2019). A SURVEY ON THE ESTABLISHMENT OF PATIENT-FRIENDLY SAFETY STANDARDS IN URMIA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(7), 525-534. magiran.com/p2068988
حسین حبیب زاده، فرزانه اکبری، هاله قوامی، خلیل مرادی، بررسی استقرار استانداردهای دوستدار ایمنی بیمار در مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(7): 525-534. magiran.com/p2068988
Hossein Habibzade, Farzaneh Akbari, Haleh Qhavami, Khalil Moradi, A SURVEY ON THE ESTABLISHMENT OF PATIENT-FRIENDLY SAFETY STANDARDS IN URMIA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2019; 17(7): 525-534. magiran.com/p2068988
حسین حبیب زاده، فرزانه اکبری، هاله قوامی، خلیل مرادی، "بررسی استقرار استانداردهای دوستدار ایمنی بیمار در مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 7 (1398): 525-534. magiran.com/p2068988
Hossein Habibzade, Farzaneh Akbari, Haleh Qhavami, Khalil Moradi, "A SURVEY ON THE ESTABLISHMENT OF PATIENT-FRIENDLY SAFETY STANDARDS IN URMIA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.7 (2019): 525-534. magiran.com/p2068988
حسین حبیب زاده، فرزانه اکبری، هاله قوامی، خلیل مرادی، (1398). 'بررسی استقرار استانداردهای دوستدار ایمنی بیمار در مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(7)، صص.525-534. magiran.com/p2068988
Hossein Habibzade, Farzaneh Akbari, Haleh Qhavami, Khalil Moradi, (2019). 'A SURVEY ON THE ESTABLISHMENT OF PATIENT-FRIENDLY SAFETY STANDARDS IN URMIA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(7), pp.525-534. magiran.com/p2068988
حسین حبیب زاده؛ فرزانه اکبری؛ هاله قوامی؛ خلیل مرادی. "بررسی استقرار استانداردهای دوستدار ایمنی بیمار در مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،7 ، 1398، 525-534. magiran.com/p2068988
Hossein Habibzade; Farzaneh Akbari; Haleh Qhavami; Khalil Moradi. "A SURVEY ON THE ESTABLISHMENT OF PATIENT-FRIENDLY SAFETY STANDARDS IN URMIA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 7, 2019, 525-534. magiran.com/p2068988
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال