ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا ضیغمی، حسین جاودانی، محمد علیپور حیدری، احسان ضیغمی، (1398). تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر افسردگی بیماران دارای اختلال افسردگی اساسی، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(7)، 535-545. magiran.com/p2068989
Reza Zeighami, Hossein Javdani, Mahmood Alipoor Heydari, Ehsan Ghadami, (2019). THE EFFECT OF FAMILY-CENTERED EMPOWERMENT MODEL ON THE SEVERITY OF SYMPTOMS IN PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(7), 535-545. magiran.com/p2068989
رضا ضیغمی، حسین جاودانی، محمد علیپور حیدری، احسان ضیغمی، تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر افسردگی بیماران دارای اختلال افسردگی اساسی. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(7): 535-545. magiran.com/p2068989
Reza Zeighami, Hossein Javdani, Mahmood Alipoor Heydari, Ehsan Ghadami, THE EFFECT OF FAMILY-CENTERED EMPOWERMENT MODEL ON THE SEVERITY OF SYMPTOMS IN PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2019; 17(7): 535-545. magiran.com/p2068989
رضا ضیغمی، حسین جاودانی، محمد علیپور حیدری، احسان ضیغمی، "تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر افسردگی بیماران دارای اختلال افسردگی اساسی"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 7 (1398): 535-545. magiran.com/p2068989
Reza Zeighami, Hossein Javdani, Mahmood Alipoor Heydari, Ehsan Ghadami, "THE EFFECT OF FAMILY-CENTERED EMPOWERMENT MODEL ON THE SEVERITY OF SYMPTOMS IN PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.7 (2019): 535-545. magiran.com/p2068989
رضا ضیغمی، حسین جاودانی، محمد علیپور حیدری، احسان ضیغمی، (1398). 'تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر افسردگی بیماران دارای اختلال افسردگی اساسی'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(7)، صص.535-545. magiran.com/p2068989
Reza Zeighami, Hossein Javdani, Mahmood Alipoor Heydari, Ehsan Ghadami, (2019). 'THE EFFECT OF FAMILY-CENTERED EMPOWERMENT MODEL ON THE SEVERITY OF SYMPTOMS IN PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(7), pp.535-545. magiran.com/p2068989
رضا ضیغمی؛ حسین جاودانی؛ محمد علیپور حیدری؛ احسان ضیغمی. "تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر افسردگی بیماران دارای اختلال افسردگی اساسی". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،7 ، 1398، 535-545. magiran.com/p2068989
Reza Zeighami; Hossein Javdani; Mahmood Alipoor Heydari; Ehsan Ghadami. "THE EFFECT OF FAMILY-CENTERED EMPOWERMENT MODEL ON THE SEVERITY OF SYMPTOMS IN PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 7, 2019, 535-545. magiran.com/p2068989
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال