ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد طاهری نامقی، کتایون جهانگیری، لیلا ریاحی، موسی جباری قره باغ، (1398). ارزیابی و مدیریت ریسک بالینی در فرآیند دارودهی بیماران بخش CCU به روش HFMEA، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(7)، 546-562. magiran.com/p2068990
Mohammad Taheri Namaghi, Katayoun Jahangiri, Leila Riahi, Mousa Jabbari Gharebagh, (2019). CLINICAL RISK ASSESING AND MANAGEMENT IN MEDICATION PROCESS OF CCU BY HFMEA, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(7), 546-562. magiran.com/p2068990
محمد طاهری نامقی، کتایون جهانگیری، لیلا ریاحی، موسی جباری قره باغ، ارزیابی و مدیریت ریسک بالینی در فرآیند دارودهی بیماران بخش CCU به روش HFMEA. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(7): 546-562. magiran.com/p2068990
Mohammad Taheri Namaghi, Katayoun Jahangiri, Leila Riahi, Mousa Jabbari Gharebagh, CLINICAL RISK ASSESING AND MANAGEMENT IN MEDICATION PROCESS OF CCU BY HFMEA, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2019; 17(7): 546-562. magiran.com/p2068990
محمد طاهری نامقی، کتایون جهانگیری، لیلا ریاحی، موسی جباری قره باغ، "ارزیابی و مدیریت ریسک بالینی در فرآیند دارودهی بیماران بخش CCU به روش HFMEA"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 7 (1398): 546-562. magiran.com/p2068990
Mohammad Taheri Namaghi, Katayoun Jahangiri, Leila Riahi, Mousa Jabbari Gharebagh, "CLINICAL RISK ASSESING AND MANAGEMENT IN MEDICATION PROCESS OF CCU BY HFMEA", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.7 (2019): 546-562. magiran.com/p2068990
محمد طاهری نامقی، کتایون جهانگیری، لیلا ریاحی، موسی جباری قره باغ، (1398). 'ارزیابی و مدیریت ریسک بالینی در فرآیند دارودهی بیماران بخش CCU به روش HFMEA'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(7)، صص.546-562. magiran.com/p2068990
Mohammad Taheri Namaghi, Katayoun Jahangiri, Leila Riahi, Mousa Jabbari Gharebagh, (2019). 'CLINICAL RISK ASSESING AND MANAGEMENT IN MEDICATION PROCESS OF CCU BY HFMEA', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(7), pp.546-562. magiran.com/p2068990
محمد طاهری نامقی؛ کتایون جهانگیری؛ لیلا ریاحی؛ موسی جباری قره باغ. "ارزیابی و مدیریت ریسک بالینی در فرآیند دارودهی بیماران بخش CCU به روش HFMEA". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،7 ، 1398، 546-562. magiran.com/p2068990
Mohammad Taheri Namaghi; Katayoun Jahangiri; Leila Riahi; Mousa Jabbari Gharebagh. "CLINICAL RISK ASSESING AND MANAGEMENT IN MEDICATION PROCESS OF CCU BY HFMEA", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 7, 2019, 546-562. magiran.com/p2068990
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال