ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان روشن طبری، مهدی نادری جلودار، حمید حسین پور، رحیمه رحمتی، نوربخش خداپرست، (1398). مطالعه برخی ویژگی های لیمنولوژیک سد آزاد سنندج بر اساس ساختار زوپلانکتون، مجله علمی شیلات ایران، 28(6)، 147-158. magiran.com/p2069048
Mojgan Rowshan Tabari, Mehdi Nader Jolodar, Hamid Hoseinpour, Rahimeh Rahmati, Noorbakhsh Khodaparast, (2020). Study of Some Limonological properties of Sanandaj Azad Dam Based on Zooplankton Structure, Iranian Scientific Fisheries Journal, 28(6), 147-158. magiran.com/p2069048
مژگان روشن طبری، مهدی نادری جلودار، حمید حسین پور، رحیمه رحمتی، نوربخش خداپرست، مطالعه برخی ویژگی های لیمنولوژیک سد آزاد سنندج بر اساس ساختار زوپلانکتون. مجله علمی شیلات ایران، 1398؛ 28(6): 147-158. magiran.com/p2069048
Mojgan Rowshan Tabari, Mehdi Nader Jolodar, Hamid Hoseinpour, Rahimeh Rahmati, Noorbakhsh Khodaparast, Study of Some Limonological properties of Sanandaj Azad Dam Based on Zooplankton Structure, Iranian Scientific Fisheries Journal, 2020; 28(6): 147-158. magiran.com/p2069048
مژگان روشن طبری، مهدی نادری جلودار، حمید حسین پور، رحیمه رحمتی، نوربخش خداپرست، "مطالعه برخی ویژگی های لیمنولوژیک سد آزاد سنندج بر اساس ساختار زوپلانکتون"، مجله علمی شیلات ایران 28، شماره 6 (1398): 147-158. magiran.com/p2069048
Mojgan Rowshan Tabari, Mehdi Nader Jolodar, Hamid Hoseinpour, Rahimeh Rahmati, Noorbakhsh Khodaparast, "Study of Some Limonological properties of Sanandaj Azad Dam Based on Zooplankton Structure", Iranian Scientific Fisheries Journal 28, no.6 (2020): 147-158. magiran.com/p2069048
مژگان روشن طبری، مهدی نادری جلودار، حمید حسین پور، رحیمه رحمتی، نوربخش خداپرست، (1398). 'مطالعه برخی ویژگی های لیمنولوژیک سد آزاد سنندج بر اساس ساختار زوپلانکتون'، مجله علمی شیلات ایران، 28(6)، صص.147-158. magiran.com/p2069048
Mojgan Rowshan Tabari, Mehdi Nader Jolodar, Hamid Hoseinpour, Rahimeh Rahmati, Noorbakhsh Khodaparast, (2020). 'Study of Some Limonological properties of Sanandaj Azad Dam Based on Zooplankton Structure', Iranian Scientific Fisheries Journal, 28(6), pp.147-158. magiran.com/p2069048
مژگان روشن طبری؛ مهدی نادری جلودار؛ حمید حسین پور؛ رحیمه رحمتی؛ نوربخش خداپرست. "مطالعه برخی ویژگی های لیمنولوژیک سد آزاد سنندج بر اساس ساختار زوپلانکتون". مجله علمی شیلات ایران، 28 ،6 ، 1398، 147-158. magiran.com/p2069048
Mojgan Rowshan Tabari; Mehdi Nader Jolodar; Hamid Hoseinpour; Rahimeh Rahmati; Noorbakhsh Khodaparast. "Study of Some Limonological properties of Sanandaj Azad Dam Based on Zooplankton Structure", Iranian Scientific Fisheries Journal, 28, 6, 2020, 147-158. magiran.com/p2069048
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال