ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر درویشی، سیدعلی جوزی، سعید ملماسی، سحر رضایان، (1398). ارزیابی ریسک محیط زیستی سدها با استفاده از روش هایSIR و VIKOR با رویکرد مطالعات پسا ارزیابی اثرات محیط زیستی (مطالعه موردی: سد بالارود خوزستان)، نشریه سد و نیروگاه برق آبی ایران، 6(22)، 75-89. magiran.com/p2069056
Sahar Darvishi, Seyed Ali Jozi, Saeed Malmasi, Sahar Rezaian, (2019). The Environmental risk assessment of dams applying SIR and VIKOR methods through post- assessment approach of environmental impact (Case study: Balarood dam of Khuzestan), Journal of Iranian Dam and Hydropower, 6(22), 75-89. magiran.com/p2069056
سحر درویشی، سیدعلی جوزی، سعید ملماسی، سحر رضایان، ارزیابی ریسک محیط زیستی سدها با استفاده از روش هایSIR و VIKOR با رویکرد مطالعات پسا ارزیابی اثرات محیط زیستی (مطالعه موردی: سد بالارود خوزستان). نشریه سد و نیروگاه برق آبی ایران، 1398؛ 6(22): 75-89. magiran.com/p2069056
Sahar Darvishi, Seyed Ali Jozi, Saeed Malmasi, Sahar Rezaian, The Environmental risk assessment of dams applying SIR and VIKOR methods through post- assessment approach of environmental impact (Case study: Balarood dam of Khuzestan), Journal of Iranian Dam and Hydropower, 2019; 6(22): 75-89. magiran.com/p2069056
سحر درویشی، سیدعلی جوزی، سعید ملماسی، سحر رضایان، "ارزیابی ریسک محیط زیستی سدها با استفاده از روش هایSIR و VIKOR با رویکرد مطالعات پسا ارزیابی اثرات محیط زیستی (مطالعه موردی: سد بالارود خوزستان)"، نشریه سد و نیروگاه برق آبی ایران 6، شماره 22 (1398): 75-89. magiran.com/p2069056
Sahar Darvishi, Seyed Ali Jozi, Saeed Malmasi, Sahar Rezaian, "The Environmental risk assessment of dams applying SIR and VIKOR methods through post- assessment approach of environmental impact (Case study: Balarood dam of Khuzestan)", Journal of Iranian Dam and Hydropower 6, no.22 (2019): 75-89. magiran.com/p2069056
سحر درویشی، سیدعلی جوزی، سعید ملماسی، سحر رضایان، (1398). 'ارزیابی ریسک محیط زیستی سدها با استفاده از روش هایSIR و VIKOR با رویکرد مطالعات پسا ارزیابی اثرات محیط زیستی (مطالعه موردی: سد بالارود خوزستان)'، نشریه سد و نیروگاه برق آبی ایران، 6(22)، صص.75-89. magiran.com/p2069056
Sahar Darvishi, Seyed Ali Jozi, Saeed Malmasi, Sahar Rezaian, (2019). 'The Environmental risk assessment of dams applying SIR and VIKOR methods through post- assessment approach of environmental impact (Case study: Balarood dam of Khuzestan)', Journal of Iranian Dam and Hydropower, 6(22), pp.75-89. magiran.com/p2069056
سحر درویشی؛ سیدعلی جوزی؛ سعید ملماسی؛ سحر رضایان. "ارزیابی ریسک محیط زیستی سدها با استفاده از روش هایSIR و VIKOR با رویکرد مطالعات پسا ارزیابی اثرات محیط زیستی (مطالعه موردی: سد بالارود خوزستان)". نشریه سد و نیروگاه برق آبی ایران، 6 ،22 ، 1398، 75-89. magiran.com/p2069056
Sahar Darvishi; Seyed Ali Jozi; Saeed Malmasi; Sahar Rezaian. "The Environmental risk assessment of dams applying SIR and VIKOR methods through post- assessment approach of environmental impact (Case study: Balarood dam of Khuzestan)", Journal of Iranian Dam and Hydropower, 6, 22, 2019, 75-89. magiran.com/p2069056
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال