ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر نصر، فاطمه سهیلی پور، پروین میرزا کوچکی، شهرزاد جوادی نژاد، (1398). مقایسه ی استحکام باند برشی ادهزیوهای عاجی آسان سازی شده و یونیورسال به عاج دندان های شیری، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 15(4)، 416-423. magiran.com/p2069189
Nader Nasr, Fatemeh Soheilipour, Parvin Mirzakoucheki Boroujeni, Shahrzad Javadinejad, (2020). Comparison of Shear Bond Strength of Self-Etch Dentin Bonding Agents and Universal Dentin Bonding Agent to Dentin of Primary Teeth, Journal of Isfahan Dental School, 15(4), 416-423. magiran.com/p2069189
نادر نصر، فاطمه سهیلی پور، پروین میرزا کوچکی، شهرزاد جوادی نژاد، مقایسه ی استحکام باند برشی ادهزیوهای عاجی آسان سازی شده و یونیورسال به عاج دندان های شیری. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 1398؛ 15(4): 416-423. magiran.com/p2069189
Nader Nasr, Fatemeh Soheilipour, Parvin Mirzakoucheki Boroujeni, Shahrzad Javadinejad, Comparison of Shear Bond Strength of Self-Etch Dentin Bonding Agents and Universal Dentin Bonding Agent to Dentin of Primary Teeth, Journal of Isfahan Dental School, 2020; 15(4): 416-423. magiran.com/p2069189
نادر نصر، فاطمه سهیلی پور، پروین میرزا کوچکی، شهرزاد جوادی نژاد، "مقایسه ی استحکام باند برشی ادهزیوهای عاجی آسان سازی شده و یونیورسال به عاج دندان های شیری"، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان 15، شماره 4 (1398): 416-423. magiran.com/p2069189
Nader Nasr, Fatemeh Soheilipour, Parvin Mirzakoucheki Boroujeni, Shahrzad Javadinejad, "Comparison of Shear Bond Strength of Self-Etch Dentin Bonding Agents and Universal Dentin Bonding Agent to Dentin of Primary Teeth", Journal of Isfahan Dental School 15, no.4 (2020): 416-423. magiran.com/p2069189
نادر نصر، فاطمه سهیلی پور، پروین میرزا کوچکی، شهرزاد جوادی نژاد، (1398). 'مقایسه ی استحکام باند برشی ادهزیوهای عاجی آسان سازی شده و یونیورسال به عاج دندان های شیری'، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 15(4)، صص.416-423. magiran.com/p2069189
Nader Nasr, Fatemeh Soheilipour, Parvin Mirzakoucheki Boroujeni, Shahrzad Javadinejad, (2020). 'Comparison of Shear Bond Strength of Self-Etch Dentin Bonding Agents and Universal Dentin Bonding Agent to Dentin of Primary Teeth', Journal of Isfahan Dental School, 15(4), pp.416-423. magiran.com/p2069189
نادر نصر؛ فاطمه سهیلی پور؛ پروین میرزا کوچکی؛ شهرزاد جوادی نژاد. "مقایسه ی استحکام باند برشی ادهزیوهای عاجی آسان سازی شده و یونیورسال به عاج دندان های شیری". مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 15 ،4 ، 1398، 416-423. magiran.com/p2069189
Nader Nasr; Fatemeh Soheilipour; Parvin Mirzakoucheki Boroujeni; Shahrzad Javadinejad. "Comparison of Shear Bond Strength of Self-Etch Dentin Bonding Agents and Universal Dentin Bonding Agent to Dentin of Primary Teeth", Journal of Isfahan Dental School, 15, 4, 2020, 416-423. magiran.com/p2069189
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال