ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه نجار خدابخش، هاجر ترکان، مهرداد عبدی نیان، (1398). بررسی نقش پیش بین حساسیت اضطرابی، حساسیت پردازش حسی، سیستم های مغزی- رفتاری و ناگویی خلقی بر روی اضطراب دندان پزشکی، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 15(4)، 392-405. magiran.com/p2069194
Somayeh Najjar Khodabakhsh, Hajar Torkan, Mehrdad Abdinian, (2020). Investigating the Role of Predictor of Anxiety Sensitivity, Sensory Processing Sensitivity, Brain-Behavioral Systems and Alexithymia in Dental Anxiety, Journal of Isfahan Dental School, 15(4), 392-405. magiran.com/p2069194
سمیه نجار خدابخش، هاجر ترکان، مهرداد عبدی نیان، بررسی نقش پیش بین حساسیت اضطرابی، حساسیت پردازش حسی، سیستم های مغزی- رفتاری و ناگویی خلقی بر روی اضطراب دندان پزشکی. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 1398؛ 15(4): 392-405. magiran.com/p2069194
Somayeh Najjar Khodabakhsh, Hajar Torkan, Mehrdad Abdinian, Investigating the Role of Predictor of Anxiety Sensitivity, Sensory Processing Sensitivity, Brain-Behavioral Systems and Alexithymia in Dental Anxiety, Journal of Isfahan Dental School, 2020; 15(4): 392-405. magiran.com/p2069194
سمیه نجار خدابخش، هاجر ترکان، مهرداد عبدی نیان، "بررسی نقش پیش بین حساسیت اضطرابی، حساسیت پردازش حسی، سیستم های مغزی- رفتاری و ناگویی خلقی بر روی اضطراب دندان پزشکی"، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان 15، شماره 4 (1398): 392-405. magiran.com/p2069194
Somayeh Najjar Khodabakhsh, Hajar Torkan, Mehrdad Abdinian, "Investigating the Role of Predictor of Anxiety Sensitivity, Sensory Processing Sensitivity, Brain-Behavioral Systems and Alexithymia in Dental Anxiety", Journal of Isfahan Dental School 15, no.4 (2020): 392-405. magiran.com/p2069194
سمیه نجار خدابخش، هاجر ترکان، مهرداد عبدی نیان، (1398). 'بررسی نقش پیش بین حساسیت اضطرابی، حساسیت پردازش حسی، سیستم های مغزی- رفتاری و ناگویی خلقی بر روی اضطراب دندان پزشکی'، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 15(4)، صص.392-405. magiran.com/p2069194
Somayeh Najjar Khodabakhsh, Hajar Torkan, Mehrdad Abdinian, (2020). 'Investigating the Role of Predictor of Anxiety Sensitivity, Sensory Processing Sensitivity, Brain-Behavioral Systems and Alexithymia in Dental Anxiety', Journal of Isfahan Dental School, 15(4), pp.392-405. magiran.com/p2069194
سمیه نجار خدابخش؛ هاجر ترکان؛ مهرداد عبدی نیان. "بررسی نقش پیش بین حساسیت اضطرابی، حساسیت پردازش حسی، سیستم های مغزی- رفتاری و ناگویی خلقی بر روی اضطراب دندان پزشکی". مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 15 ،4 ، 1398، 392-405. magiran.com/p2069194
Somayeh Najjar Khodabakhsh; Hajar Torkan; Mehrdad Abdinian. "Investigating the Role of Predictor of Anxiety Sensitivity, Sensory Processing Sensitivity, Brain-Behavioral Systems and Alexithymia in Dental Anxiety", Journal of Isfahan Dental School, 15, 4, 2020, 392-405. magiran.com/p2069194
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال