ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالسلام پرستش، فرناز فخری، مریم سادات نیکو، زهرا موسوی، (1398). ارزیابی همبستگی نتایج حاصل از آنالیزهای بافت نرم و سخت جهت تعیین تحدب صورت و زاویه ی فاسیال در مراجعه کنندگان به کلینیک های ارتودنسی شهر بندرعباس، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 15(4)، 443-450. magiran.com/p2069235
Abdolsalam Parastesh, Farnaz Fakhri, Maryamsadat Nikoo, Zahra Mousavi, (2020). Correlation Assessment of the Results of Soft and Hard Tissue Analysis to Determine Facial Convexity and Facial Angle in Patients Referring to Orthodontic Clinics of Bandar Abbas, Journal of Isfahan Dental School, 15(4), 443-450. magiran.com/p2069235
عبدالسلام پرستش، فرناز فخری، مریم سادات نیکو، زهرا موسوی، ارزیابی همبستگی نتایج حاصل از آنالیزهای بافت نرم و سخت جهت تعیین تحدب صورت و زاویه ی فاسیال در مراجعه کنندگان به کلینیک های ارتودنسی شهر بندرعباس. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 1398؛ 15(4): 443-450. magiran.com/p2069235
Abdolsalam Parastesh, Farnaz Fakhri, Maryamsadat Nikoo, Zahra Mousavi, Correlation Assessment of the Results of Soft and Hard Tissue Analysis to Determine Facial Convexity and Facial Angle in Patients Referring to Orthodontic Clinics of Bandar Abbas, Journal of Isfahan Dental School, 2020; 15(4): 443-450. magiran.com/p2069235
عبدالسلام پرستش، فرناز فخری، مریم سادات نیکو، زهرا موسوی، "ارزیابی همبستگی نتایج حاصل از آنالیزهای بافت نرم و سخت جهت تعیین تحدب صورت و زاویه ی فاسیال در مراجعه کنندگان به کلینیک های ارتودنسی شهر بندرعباس"، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان 15، شماره 4 (1398): 443-450. magiran.com/p2069235
Abdolsalam Parastesh, Farnaz Fakhri, Maryamsadat Nikoo, Zahra Mousavi, "Correlation Assessment of the Results of Soft and Hard Tissue Analysis to Determine Facial Convexity and Facial Angle in Patients Referring to Orthodontic Clinics of Bandar Abbas", Journal of Isfahan Dental School 15, no.4 (2020): 443-450. magiran.com/p2069235
عبدالسلام پرستش، فرناز فخری، مریم سادات نیکو، زهرا موسوی، (1398). 'ارزیابی همبستگی نتایج حاصل از آنالیزهای بافت نرم و سخت جهت تعیین تحدب صورت و زاویه ی فاسیال در مراجعه کنندگان به کلینیک های ارتودنسی شهر بندرعباس'، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 15(4)، صص.443-450. magiran.com/p2069235
Abdolsalam Parastesh, Farnaz Fakhri, Maryamsadat Nikoo, Zahra Mousavi, (2020). 'Correlation Assessment of the Results of Soft and Hard Tissue Analysis to Determine Facial Convexity and Facial Angle in Patients Referring to Orthodontic Clinics of Bandar Abbas', Journal of Isfahan Dental School, 15(4), pp.443-450. magiran.com/p2069235
عبدالسلام پرستش؛ فرناز فخری؛ مریم سادات نیکو؛ زهرا موسوی. "ارزیابی همبستگی نتایج حاصل از آنالیزهای بافت نرم و سخت جهت تعیین تحدب صورت و زاویه ی فاسیال در مراجعه کنندگان به کلینیک های ارتودنسی شهر بندرعباس". مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 15 ،4 ، 1398، 443-450. magiran.com/p2069235
Abdolsalam Parastesh; Farnaz Fakhri; Maryamsadat Nikoo; Zahra Mousavi. "Correlation Assessment of the Results of Soft and Hard Tissue Analysis to Determine Facial Convexity and Facial Angle in Patients Referring to Orthodontic Clinics of Bandar Abbas", Journal of Isfahan Dental School, 15, 4, 2020, 443-450. magiran.com/p2069235
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال