ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منیژه افراشته فرد، پروین نصیری، (1398). تاثیرات بهداشتی آلاینده های ناشی از کار در یک صنعت ساخت دیوارهای پیش ساخته گچی بر شاغلین آن و ارایه راهکارهای مدیریت HSE، فصلنامه انسان و محیط زیست، 17(3)، 1-14. magiran.com/p2069237
Manizheh Afrashtehfard , Parvin Nassiri, (2019). Investigating health effect of job-related pollution in prefabricated gypsum wall manufacturing industry on the employees and proposing HSE management strategies, Human & Environment, 17(3), 1-14. magiran.com/p2069237
منیژه افراشته فرد، پروین نصیری، تاثیرات بهداشتی آلاینده های ناشی از کار در یک صنعت ساخت دیوارهای پیش ساخته گچی بر شاغلین آن و ارایه راهکارهای مدیریت HSE. فصلنامه انسان و محیط زیست، 1398؛ 17(3): 1-14. magiran.com/p2069237
Manizheh Afrashtehfard , Parvin Nassiri, Investigating health effect of job-related pollution in prefabricated gypsum wall manufacturing industry on the employees and proposing HSE management strategies, Human & Environment, 2019; 17(3): 1-14. magiran.com/p2069237
منیژه افراشته فرد، پروین نصیری، "تاثیرات بهداشتی آلاینده های ناشی از کار در یک صنعت ساخت دیوارهای پیش ساخته گچی بر شاغلین آن و ارایه راهکارهای مدیریت HSE"، فصلنامه انسان و محیط زیست 17، شماره 3 (1398): 1-14. magiran.com/p2069237
Manizheh Afrashtehfard , Parvin Nassiri, "Investigating health effect of job-related pollution in prefabricated gypsum wall manufacturing industry on the employees and proposing HSE management strategies", Human & Environment 17, no.3 (2019): 1-14. magiran.com/p2069237
منیژه افراشته فرد، پروین نصیری، (1398). 'تاثیرات بهداشتی آلاینده های ناشی از کار در یک صنعت ساخت دیوارهای پیش ساخته گچی بر شاغلین آن و ارایه راهکارهای مدیریت HSE'، فصلنامه انسان و محیط زیست، 17(3)، صص.1-14. magiran.com/p2069237
Manizheh Afrashtehfard , Parvin Nassiri, (2019). 'Investigating health effect of job-related pollution in prefabricated gypsum wall manufacturing industry on the employees and proposing HSE management strategies', Human & Environment, 17(3), pp.1-14. magiran.com/p2069237
منیژه افراشته فرد؛ پروین نصیری. "تاثیرات بهداشتی آلاینده های ناشی از کار در یک صنعت ساخت دیوارهای پیش ساخته گچی بر شاغلین آن و ارایه راهکارهای مدیریت HSE". فصلنامه انسان و محیط زیست، 17 ،3 ، 1398، 1-14. magiran.com/p2069237
Manizheh Afrashtehfard ; Parvin Nassiri. "Investigating health effect of job-related pollution in prefabricated gypsum wall manufacturing industry on the employees and proposing HSE management strategies", Human & Environment, 17, 3, 2019, 1-14. magiran.com/p2069237
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال