ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصوره تشکری زاده، مصطفی علیزاده، (1398). تاثیر اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیک و توانایی گیاه پالایی خردل هندی (brassica juncea L) در خاک های آلوده به نیکل، فصلنامه انسان و محیط زیست، 17(3)، 15-24. magiran.com/p2069238
Mansoureh Tashakori Zadeh , Mostafa Alizadeh, (2019). Effect of Ethylene Diamine Tetra Acetic Acids on Morphological Characteristics and Phytoremediation Capacity of Indian mustard (brassica juncea L) in Nickel Contaminated Soil, Human & Environment, 17(3), 15-24. magiran.com/p2069238
منصوره تشکری زاده، مصطفی علیزاده، تاثیر اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیک و توانایی گیاه پالایی خردل هندی (brassica juncea L) در خاک های آلوده به نیکل. فصلنامه انسان و محیط زیست، 1398؛ 17(3): 15-24. magiran.com/p2069238
Mansoureh Tashakori Zadeh , Mostafa Alizadeh, Effect of Ethylene Diamine Tetra Acetic Acids on Morphological Characteristics and Phytoremediation Capacity of Indian mustard (brassica juncea L) in Nickel Contaminated Soil, Human & Environment, 2019; 17(3): 15-24. magiran.com/p2069238
منصوره تشکری زاده، مصطفی علیزاده، "تاثیر اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیک و توانایی گیاه پالایی خردل هندی (brassica juncea L) در خاک های آلوده به نیکل"، فصلنامه انسان و محیط زیست 17، شماره 3 (1398): 15-24. magiran.com/p2069238
Mansoureh Tashakori Zadeh , Mostafa Alizadeh, "Effect of Ethylene Diamine Tetra Acetic Acids on Morphological Characteristics and Phytoremediation Capacity of Indian mustard (brassica juncea L) in Nickel Contaminated Soil", Human & Environment 17, no.3 (2019): 15-24. magiran.com/p2069238
منصوره تشکری زاده، مصطفی علیزاده، (1398). 'تاثیر اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیک و توانایی گیاه پالایی خردل هندی (brassica juncea L) در خاک های آلوده به نیکل'، فصلنامه انسان و محیط زیست، 17(3)، صص.15-24. magiran.com/p2069238
Mansoureh Tashakori Zadeh , Mostafa Alizadeh, (2019). 'Effect of Ethylene Diamine Tetra Acetic Acids on Morphological Characteristics and Phytoremediation Capacity of Indian mustard (brassica juncea L) in Nickel Contaminated Soil', Human & Environment, 17(3), pp.15-24. magiran.com/p2069238
منصوره تشکری زاده؛ مصطفی علیزاده. "تاثیر اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیک و توانایی گیاه پالایی خردل هندی (brassica juncea L) در خاک های آلوده به نیکل". فصلنامه انسان و محیط زیست، 17 ،3 ، 1398، 15-24. magiran.com/p2069238
Mansoureh Tashakori Zadeh ; Mostafa Alizadeh. "Effect of Ethylene Diamine Tetra Acetic Acids on Morphological Characteristics and Phytoremediation Capacity of Indian mustard (brassica juncea L) in Nickel Contaminated Soil", Human & Environment, 17, 3, 2019, 15-24. magiran.com/p2069238
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال