ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نگین ناصح، لعبت تقوی، (1398). بررسی شاخص های گردشگری پایدار در دستیابی به ارزش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی: ارائه راهکار برای اثرات مخرب، فصلنامه انسان و محیط زیست، 17(3)، 25-39. magiran.com/p2069239
Negin Nasseh, Lobat Taghavi , (2019). Sustainable Tourism Indicators in Achieving Economic, Social, Cultural and Environmental Values: Presenting Solutions for the Devastating Effects, Human & Environment, 17(3), 25-39. magiran.com/p2069239
نگین ناصح، لعبت تقوی، بررسی شاخص های گردشگری پایدار در دستیابی به ارزش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی: ارائه راهکار برای اثرات مخرب. فصلنامه انسان و محیط زیست، 1398؛ 17(3): 25-39. magiran.com/p2069239
Negin Nasseh, Lobat Taghavi , Sustainable Tourism Indicators in Achieving Economic, Social, Cultural and Environmental Values: Presenting Solutions for the Devastating Effects, Human & Environment, 2019; 17(3): 25-39. magiran.com/p2069239
نگین ناصح، لعبت تقوی، "بررسی شاخص های گردشگری پایدار در دستیابی به ارزش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی: ارائه راهکار برای اثرات مخرب"، فصلنامه انسان و محیط زیست 17، شماره 3 (1398): 25-39. magiran.com/p2069239
Negin Nasseh, Lobat Taghavi , "Sustainable Tourism Indicators in Achieving Economic, Social, Cultural and Environmental Values: Presenting Solutions for the Devastating Effects", Human & Environment 17, no.3 (2019): 25-39. magiran.com/p2069239
نگین ناصح، لعبت تقوی، (1398). 'بررسی شاخص های گردشگری پایدار در دستیابی به ارزش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی: ارائه راهکار برای اثرات مخرب'، فصلنامه انسان و محیط زیست، 17(3)، صص.25-39. magiran.com/p2069239
Negin Nasseh, Lobat Taghavi , (2019). 'Sustainable Tourism Indicators in Achieving Economic, Social, Cultural and Environmental Values: Presenting Solutions for the Devastating Effects', Human & Environment, 17(3), pp.25-39. magiran.com/p2069239
نگین ناصح؛ لعبت تقوی. "بررسی شاخص های گردشگری پایدار در دستیابی به ارزش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی: ارائه راهکار برای اثرات مخرب". فصلنامه انسان و محیط زیست، 17 ،3 ، 1398، 25-39. magiran.com/p2069239
Negin Nasseh; Lobat Taghavi . "Sustainable Tourism Indicators in Achieving Economic, Social, Cultural and Environmental Values: Presenting Solutions for the Devastating Effects", Human & Environment, 17, 3, 2019, 25-39. magiran.com/p2069239
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال