ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داریوش ناصری، علی اکبر شمسی پور، محمد رضوانی، (1398). ارزیابی و پهنه بندی تناسب سرزمین برای کاربری مرتع با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی- منطق فازی AHP-FUZZY (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز سقزچی چای، اردبیل)، فصلنامه انسان و محیط زیست، 17(3)، 85-102. magiran.com/p2069243
Dariush Naseri , Aliakbar Shamsipour, Mohammad Rezvani, (2019). Evaluation and zoning of land suitability for rangeland using AHP- FUZZY method )Case study: saghezchi chay catchment, Ardabil), Human & Environment, 17(3), 85-102. magiran.com/p2069243
داریوش ناصری، علی اکبر شمسی پور، محمد رضوانی، ارزیابی و پهنه بندی تناسب سرزمین برای کاربری مرتع با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی- منطق فازی AHP-FUZZY (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز سقزچی چای، اردبیل). فصلنامه انسان و محیط زیست، 1398؛ 17(3): 85-102. magiran.com/p2069243
Dariush Naseri , Aliakbar Shamsipour, Mohammad Rezvani, Evaluation and zoning of land suitability for rangeland using AHP- FUZZY method )Case study: saghezchi chay catchment, Ardabil), Human & Environment, 2019; 17(3): 85-102. magiran.com/p2069243
داریوش ناصری، علی اکبر شمسی پور، محمد رضوانی، "ارزیابی و پهنه بندی تناسب سرزمین برای کاربری مرتع با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی- منطق فازی AHP-FUZZY (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز سقزچی چای، اردبیل)"، فصلنامه انسان و محیط زیست 17، شماره 3 (1398): 85-102. magiran.com/p2069243
Dariush Naseri , Aliakbar Shamsipour, Mohammad Rezvani, "Evaluation and zoning of land suitability for rangeland using AHP- FUZZY method )Case study: saghezchi chay catchment, Ardabil)", Human & Environment 17, no.3 (2019): 85-102. magiran.com/p2069243
داریوش ناصری، علی اکبر شمسی پور، محمد رضوانی، (1398). 'ارزیابی و پهنه بندی تناسب سرزمین برای کاربری مرتع با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی- منطق فازی AHP-FUZZY (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز سقزچی چای، اردبیل)'، فصلنامه انسان و محیط زیست، 17(3)، صص.85-102. magiran.com/p2069243
Dariush Naseri , Aliakbar Shamsipour, Mohammad Rezvani, (2019). 'Evaluation and zoning of land suitability for rangeland using AHP- FUZZY method )Case study: saghezchi chay catchment, Ardabil)', Human & Environment, 17(3), pp.85-102. magiran.com/p2069243
داریوش ناصری؛ علی اکبر شمسی پور؛ محمد رضوانی. "ارزیابی و پهنه بندی تناسب سرزمین برای کاربری مرتع با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی- منطق فازی AHP-FUZZY (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز سقزچی چای، اردبیل)". فصلنامه انسان و محیط زیست، 17 ،3 ، 1398، 85-102. magiran.com/p2069243
Dariush Naseri ; Aliakbar Shamsipour; Mohammad Rezvani. "Evaluation and zoning of land suitability for rangeland using AHP- FUZZY method )Case study: saghezchi chay catchment, Ardabil)", Human & Environment, 17, 3, 2019, 85-102. magiran.com/p2069243
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال