ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید علی جانی، سید محمد معین صادقی، منوچهر نمیرانیان، مجتبی محمدی زاده، (1398). مناسب ترین روش نمونه برداری فاصله ای به منظور تعیین تراکم و درصد تاج پوشش جنگل های ارس، فصلنامه انسان و محیط زیست، 17(3)، 103-115. magiran.com/p2069244
Vahid Alijani, Seyed Mohammad Moein Sadeghi , Manocher Namiranian, Mojtaba Mohamadizadeh, (2019). The most appropriate distance sampling method to determine density and percentage of canopy cover in Juniper forests, Human & Environment, 17(3), 103-115. magiran.com/p2069244
وحید علی جانی، سید محمد معین صادقی، منوچهر نمیرانیان، مجتبی محمدی زاده، مناسب ترین روش نمونه برداری فاصله ای به منظور تعیین تراکم و درصد تاج پوشش جنگل های ارس. فصلنامه انسان و محیط زیست، 1398؛ 17(3): 103-115. magiran.com/p2069244
Vahid Alijani, Seyed Mohammad Moein Sadeghi , Manocher Namiranian, Mojtaba Mohamadizadeh, The most appropriate distance sampling method to determine density and percentage of canopy cover in Juniper forests, Human & Environment, 2019; 17(3): 103-115. magiran.com/p2069244
وحید علی جانی، سید محمد معین صادقی، منوچهر نمیرانیان، مجتبی محمدی زاده، "مناسب ترین روش نمونه برداری فاصله ای به منظور تعیین تراکم و درصد تاج پوشش جنگل های ارس"، فصلنامه انسان و محیط زیست 17، شماره 3 (1398): 103-115. magiran.com/p2069244
Vahid Alijani, Seyed Mohammad Moein Sadeghi , Manocher Namiranian, Mojtaba Mohamadizadeh, "The most appropriate distance sampling method to determine density and percentage of canopy cover in Juniper forests", Human & Environment 17, no.3 (2019): 103-115. magiran.com/p2069244
وحید علی جانی، سید محمد معین صادقی، منوچهر نمیرانیان، مجتبی محمدی زاده، (1398). 'مناسب ترین روش نمونه برداری فاصله ای به منظور تعیین تراکم و درصد تاج پوشش جنگل های ارس'، فصلنامه انسان و محیط زیست، 17(3)، صص.103-115. magiran.com/p2069244
Vahid Alijani, Seyed Mohammad Moein Sadeghi , Manocher Namiranian, Mojtaba Mohamadizadeh, (2019). 'The most appropriate distance sampling method to determine density and percentage of canopy cover in Juniper forests', Human & Environment, 17(3), pp.103-115. magiran.com/p2069244
وحید علی جانی؛ سید محمد معین صادقی؛ منوچهر نمیرانیان؛ مجتبی محمدی زاده. "مناسب ترین روش نمونه برداری فاصله ای به منظور تعیین تراکم و درصد تاج پوشش جنگل های ارس". فصلنامه انسان و محیط زیست، 17 ،3 ، 1398، 103-115. magiran.com/p2069244
Vahid Alijani; Seyed Mohammad Moein Sadeghi ; Manocher Namiranian; Mojtaba Mohamadizadeh. "The most appropriate distance sampling method to determine density and percentage of canopy cover in Juniper forests", Human & Environment, 17, 3, 2019, 103-115. magiran.com/p2069244
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال